Sceideil na Dála

 

Sceideal na Dála (Súil ar an tSeachtain)
Dé Máirt, Dé Céadaoin agus Déardaoin an 20, 21 agus 22 Márta 2018

Dé Máirt
(2.00pm- 12 meán oíche)

2.00pm Ceisteanna na gCeannairí (FF, SF, SOL/PBP, SD/GP) (32 nóiméad)

2.32pm Riar na hOibre (30 nóiméad)

Tairiscint maidir le: Rialacháin an Achta um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (An Roinn Sláinte) (ar ais ón gCoiste) (gan díospóireacht) (An Roinn Sláinte)

Tairiscint maidir leis an Ordú fá na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000 go 2017 (Méadú ar Líon na nGnáthchomhaltaí den Bhord Pleanála), 2018 (le tarchur chuig an gCoiste gan Díospóireacht) (An Roinn Tithíochta, Pleanála Tithíochta agus Rialtais Áitiúil)

3.02pm Gnó Comhaltaí Príobháideacha(Sinn Féin – Tairiscint maidir le– Aonad Cumarsáide Straitéisí an Rialtais) (120 nóiméad)

5.00pm An Bille um an Séú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht 2018 (Leasú) Atógáil an Dara Céim (An Roinn Sláinte)
(Ar atráth ag meán oíche mura mbeidh tugtha chun críche roimhe sin)

Dé Céadaoin
(10.30am - 11.00pm)

10.30am Ceisteanna (An tAire Cosanta) (90 nóiméad)

12.00pm Ceisteanna na gCeannairí (FF, SF, RIG, 14C) (32 nóiméad)

12.32pm Ceisteanna maidir le Reachtaíocht a Gealladh (30 nóiméad)

1.02pm Ceisteanna (An Taoiseach) (45 nóiméad)

1.47pm Ráitis roimh an gComhairle Eorpach (le tabhairt chun críche i ndiaidh 85 nóiméad, mura mbeidh tugtha chun críche roimhe sin)

3.12 pm SOS (1 uair an chloig)

4.12pm Ceisteanna Tráthúla (48 nóiméad)

5.00pm Gnó Comhaltaí Príobháideacha (Fianna Fáil – Tairiscint maidir le hÁrachas Gnó (120 nóiméad)

7.00pm Tairiscint maidir le: Síneadh ama don Tionól Saoránach
(Le tabhairt chun críche i ndiaidh 40 nóiméad, mura mbeidh tugtha chun críche roimhe sin)

An Bille um an Séú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht 2018 (Leasú) An Dara Céim agus Céimeanna Deiridh (Atógáil le tabhairt chun críche ag 6.30 pm mura mbeidh roimhe sin) (An Roinn Airgeadais)

Tairiscint maidir le faisnéis ar Lucht Vótála maidir leis an mBille um an Séú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht 2018 (Leasú) (An Roinn Sláinte)

An Bille Seirbhísí Teileachumarsáide (Duchtra agus Cáblaí), 2018 [Seanad] An Dara Céim (An Roinn Cumarsáide, um Ghníomhú ar son na hAeráide agus Comhshaoil)


Déardaoin
(10.30am – 7.48pm)

10.30am Ceisteanna (An tAire Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe) (90 nóiméad)

12.00pm Ceisteanna na gCeannairí (FF, SF, LO RIG) (32 nóiméad)

12.32pm Ceisteanna maidir le Reachtaíocht a Gealladh(15 nóiméad)

12.47pm BLOC VÓTÁLA (43 nóiméad)

1.30pm SOS (40 nóiméad)

2.10pm An Bille um an Séú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht 2018 (Leasú) An Dara Céim agus Céimeanna Deiridh (atógáil) (le cur ar atráth ag 5pm mura mbeidh tugtha chun críche roimhe sin)

Tairiscint maidir le faisnéis ar Lucht Vótála maidir leis an mBille um an Séú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht 2018 (Leasú) (An Roinn Sláinte)

An Bille Seirbhísí Teileachumarsáide (Duchtra agus Cáblaí), 2018 [Seanad] An Dara Céim (An Roinn Cumarsáide, um Ghníomhú ar son na hAeráide agus Comhshaoil)

5.00pm Ceisteanna Tráthúla (48 nóiméad)

5.48pm Gnó Comhaltaí Príobháideacha - (An Bille um Tháscairí maidir le Dul Chun Cinn Iarbhír agus Cuntais Dáiliúcháin Náisiúnta, 2017 – An Teachta Brendan Howlin)


Gnó Comhaltaí Príobháideacha

Dé Máirt: 8.00pm – 10.00pm (SF)
Dé Céadaoin: 5.00pm – 7.00pm (FF)