Sceideil na Dála

 

Sceideal na Dála (Súil ar an tSeachtain)
Dé Máirt, Dé Céadaoin agus Déardaoin an 26ú, 27ú agus 28ú Meitheamh 2018

Dé Máirt
(2.00pm - 10.00pm)

2.00pm Ceisteanna na gCeannairí (FF, SF, RIG, SD/GP) (32 nóiméad)

2.32pm Riar na hOibre (30 nóiméad)

3.02pm Ceisteanna (An Taoiseach) (45 nóiméad)

3.47pm Ceisteanna (An tAire Cosanta) (90 nóiméad)

5.17pm Ceisteanna Tráthúla (48 nóiméad)

6.05pm Tairiscint maidir leis an Ordú um Choimisiún Imscrúdúcháin (An fhreagairt do ghearáin nó líomhaintí a rinneadh i gcoinne Bill Kenneally maidir le drochúsáid ghnéasach leanaí, agus nithe gaolmhara) 2018 (le tabhairt chun críche laistigh de 45 nóiméad) (An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais)

An Bille um Thacaíocht Leanaí 2017 Leasuithe ón Seanad (Atógáil) (An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige)

An Bille Fostaíochta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2017 (Ordú don Tuarascáil, Tuarascáil agus Céimeanna Deiridh) (An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí)

8.00pm Gnó Comhaltaí Príobháideacha (RIG – Tairiscint maidir le: Cúntóirí Riachtanas Speisialta) (120 Nóiméad)

Dé Céadaoin
(10.30am - 10.15pm)

10.30am Ceisteanna (an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála) (90 nóiméad)

12.00pm Ceisteanna na gCeannairí (FF, SF, an Lucht Oibre, SOL/PBP) (32 nóiméad)

12.32pm Ceisteanna maidir le Reachtaíocht a Gealladh (30 nóiméad)

Tairiscint maidir le hAontachas na hÉireann i dTaighde Réalteolaíoch (ar ais ón gCoiste) (gan Díospóireacht) (An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta)

Tairiscint maidir le Seasamh na Ríochta Aontaithe agus na hÉireann maidir le Saoirse, Slándáil agus Ceartas (Ar ais ón gCoiste) (Gan Díospóireacht) (An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais)

1.02pm Ceisteanna (An Taoiseach) (45 nóiméad)

1.47pm Ráitis roimh an gComhairle Eorpach (le tabhairt chun críche laistigh de 2 uair 45 nóiméad, mura mbeidh críochnaithe roimhe sin)

4.32pm SOS(1 uair an chloig)

5.32pm Ceisteanna Tráthúla (48 nóiméad)

6.20pm Gnó Comhaltaí Príobháideacha (Fianna Fáil – An Bille um Bhannaí (Leasú) 2017 (120 nóiméad)

8.20pm An Bille um Thrácht ar Bhóithre (Leasú) 2017 Tuarascáil agus Céimeanna Deiridh (atógáil) (An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt)

An Bille um Thacaíocht Leanaí 2017 Leasuithe ón Seanad (Atógáil) (An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige)

An Bille Fostaíochta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2017 Tuarascáil agus Céimeanna Deiridh (atógáil) (An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí)

(An Bille Deochanna Meisciúla (Grúdlanna agus Drioglanna) 2016 (An Teachta Alan Kelly) Ordú don Tuarascáil, Tuarascáil agus Céimeanna Deiridh (An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais)

Déardaoin
(10.30am – 7.48pm)

10.30am Ceisteanna (An tAire Airgeadais) (90 nóiméad)

12 meán lae Ceisteanna na gCeannairí (FF, SF, an LO, I4C) (32 nóiméad)

12.32pm Ceisteanna maidir le Reachtaíocht a Gealladh (15 nóiméad)

12.47pm BLOC VÓTÁLA (43 nóiméad)

1.30pm SOS (40 nóiméad)

2.10pm Ráitis maidir le: An Straitéis Náisiúnta Drugaí, Dochar a Laghdú, Téarnamh a Chothú - Freagairt atá faoi Stiúir ag an tSláinte i leith Úsáid Drugaí agus Alcóil in Éirinn 2017 - 2025 a chur i bhfeidhm (A chur ar atráth tar éis 80 nóiméad) (An Roinn Sláinte)

Ráitis maidir le : hEaspa Dídine Leanaí (Le tabhairt chun críche ag 5pm mura mbeidh tugtha chun críche roimhe sin) (An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil)

5.00pm Ceisteanna Tráthúla (48 nóiméad)

5.48pm Gnó Comhaltaí Príobháideacha - Tairiscint maidir le: Tuarascáil maidir le hAthchóiriú ar an gCóras Pionós agus Pianbhreitheanna - An Comhchoiste um Dhlí agus Ceart agus Comhionannas

Gnó Comhaltaí Príobháideacha

Dé Máirt: 8.00pm – 10.00pm (RIG)
Dé Céadaoin: 6.20pm – 8.20pm (FF)