Sceideil na Dála

 

Sceideal na Dála (Sracfhéachaint ar an tSeachtain) Dé Máirt, an 11 Nollaig, Dé Céadaoin, an 12 Nollaig, Déardaoin, an 13 Nollaig 2018

Dé Máirt
(2.00pm-11.30pm)

12.00pm Ceisteanna ó Cheannairí (FF, SF, RIG, DS/CG) (32 nóiméad)

2.32pm Ord Gnó (30 nóiméad)

Rún maidir le Ceapachán leis an Údarás Póilíneachta
(Cur faoi bhráid an Choiste, gan Díospóireacht) (an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais)

Rún maidir leis an 5ú Clár d’Athchóiriú an Dlí (Cur faoi bhráid an Chomhchoiste gan Díospóireacht) (an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais)

Rún Airgeadais don Bhille Árachais Sláinte (Leasú), 2018 (gan díospóireacht)

3.02pm Ceisteanna (an Taoiseach) (45 nóiméad)

3.47pm Ceisteanna (an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail) (90 nóiméad)

5.17pm Saincheisteanna Tráthúla (48 nóiméad)

6.05pm An Bille um Bord Scannán na hÉireann (Leasú), 2018 Gach Céim (an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta)

An Bille um Fhorbraíocht na hAfraice (Banc agus Ciste), 2018 Ordú do Thuarascáil, Tuarascáil agus Céimeanna Deiridh (an Roinn Airgeadais)

An Bille um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (Leasú), 2018 [an Seanad] an Dara Céim (an Roinn Sláinte)


8.00pm Comhaltaí Príobháideacha Gnó – (FF – an Bille um Reacht na dTréimhsí (Leasú), 2018 – an Dara Céim) (120 nóiméad)

10.00pm Gnó na hIarnóna ar Leanúint


Dé Céadaoin
(9.30am - 11.30pm)


9.30am An Bille um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (Leasú), 2018 [an Seanad] an Dara Céim (atosaithe) (an Roinn Sláinte)

10.30am Ceisteanna (an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt) (90 nóiméad)

12.00pm Ceisteanna ó Cheannairí (FF, SF, SOL/PSB, I4C) (32 nóiméad)

12.32pm Léiriú Comhbhróin (Paddy Harte agus Monica Barnes) (2 x 15 nóiméad)

1.02pm Ceisteanna ar Reachtaíocht Gheallta(30 nóiméad)

Meastacháin Fhorlíontacha (ar ais ón gCoiste) (gan Díospóireacht)

1.32pm Ceisteanna (an Taoiseach) (45 nóiméad)

2.17pm Réamh-Ráitis ón gComhairle Eorpach (le cur i gcrích laistigh de 85 nóiméad mura dtugtar chun críche iad roimhe sin)

3.42pm SOS (1 uair an chloig)

4.42pm Saincheisteanna Tráthúla (48 nóiméad)

5.30pm Gnó Comhaltaí Príobháideacha – (SOL/PSB – an Bille in Aghaidh Díshealbhú, 2018 – an Dara Céim) (120 nóiméad)

7.30pm An Bille um Thorann Aerárthaí (Aerfort Bhaile Átha Cliath), 2018 Ordú don Dara Céim agus an Dara Céim (An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt)

An Bille um Bord Scannán na hÉireann (Leasú), 2018 Gach Céim (atosaithe) (an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta)

An Bille um Fhorbraíocht na hAfraice (Banc agus Ciste), 2018 Ordú do Thuarascáil, Tuarascáil agus Céim Dheiridh (an Roinn Airgeadais)

An Bille um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (Leasú), 2018 [an Seanad] an Dara Céim (atosaithe) (an Roinn Sláinte)

9.30pm Comhaltaí Príobháideacha Gnó – (FF – an Bille um Chreidmheas do Thomhaltóirí, 2018 – an Dara Céim)

Déardaoin
(9.30am – 9.48pm)

9.30am An Bille um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú), 2018 Gach Céim (An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe)

10.30am Ceisteanna (an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige) (90 nóiméad)

12 meán lae Ceisteanna ó Cheannairí (FF, SF, PLO, I4C) (32 nóiméad)

12.32pm Ceisteanna ar Reachtaíocht Gheallta (15 nóiméad)

12.47pm Ráitis ar chuimhneacháin 100 bliain Olltoghchán 1918 (le cur i gcrích laistigh de 40 nóiméad mura dtugtar chun críche é roimhe sin)

1.27pm BLOC VÓTÁLA (43 nóiméad)

2.10 pm SOS (40 nóiméad)

2.50pm An Bille Rialtais Áitiúil, 2018 Ordú do Thuarascáil, Tuarascáil agus Céimeanna Deiridh (an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil)

An Bille Fiadhúlra (Leasú), 2016 Ordú do Thuarascáil, Tuarascáil agus Céimeanna Deiridh (le cur ar athló i ndiaidh 60 nóiméad mura gcuirtear i gcrích é roimhe sin) (an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta)

An Bille um Thorann Aerárthaí (Aerfort Bhaile Átha Cliath), 2018 an Dara Céim (Atosaithe) (an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt)

9.00pm Saincheisteanna Tráthúla (48 nóiméad)

Gnó Comhaltaí Príobháideacha

Dé Máirt 8.00pm – 10.00pm (FF)
Dé Céadaoin 5.30pm – 7.30pm (SOL/PSB – ón tseachtain roimhe sin)
9.30pm – 11.30pm (SF)