BaileAn Taoiseach agus an RialtasLiostaí Airí agus Airí Stáit

Liostaí Airí agus Airí Stáit

 

Airí

Roinn

Ainm

An Taoiseach agus an tAire Cosanta

Leo Varadkar

Taoiseach

An Tánaiste

agus

An tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ar a bhfuil freagracht as Brexit

Simon Coveney

Simon Coveney

An tAire Airgeadais

agus

An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

Paschal Donohoe

Min Donohoe

An tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil

Richard Bruton

	 Min Bruton

An tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais

Charles Flanagan

Charlie Flanagan

An tAire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

Heather Humphreys

Min Humphreys

An tAire Sláinte

Simon Harris

	 Min Harris

An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara

Michael Creed

Michael Creed

An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt

Shane Ross

	 Min Ross

An tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige

Katherine Zappone

Katherine Zappone

An tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail

Michael Ring

	 Min Ring
An tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce SóisialaíRegina DohertyMin Doherty
An tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais ÁitiúilEoghan MurphyEoghan Murphy
An tAire Cultúir, Oidhreachta agus GaeltachtaSeosaimhín Ní MhadagáinMin Madigan
An tAire Oideachais agus ScileannaJoe McHughMoS McHugh

Airí Stáit

Roinn

Ainm

Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit ar a bhfuil freagracht as an nGaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin

Seán Kyne

Sean Kyne 2016

Aire Stáit ag an Roinn Oideachais a bhfuil freagracht ar leith aici as Ardoideachais 

Mary Mitchell O'Connor

Mitchell O'Connor, Mary

Aire Stáit i Roinn an Taoisigh agus sa Roinn Cosanta le freagracht speisialta as Cosaint

Paul Kehoe

MoS Kehoe small

An tAire Stáit ag an Roinn Sláinte, An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí agus An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais (le freagracht speisialta air maidir le Saincheisteanna Míchumais)

Finian McGrath

Finian McGrath

Aire Stáit sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ar a bhfuil freagracht speisialta don Diaspóra agus d'Fhorbairt Idirnáisiúnta

Ciarán Cannon

MoS Cannon

An tAire Stáit ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (le freagracht speisialta air maidir le Tithíocht agus Forbairt Uirbeach)

Damien English

	 MoS English

An tAire Stáit ag an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais (le freagracht speisialta air maidir le Comhionannas, Inimirce agus Lánpháirtiú)

David Stanton

MoS Stanton

An tAire Stáit ag an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, Roinn an Taoisigh agus an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais (le freagracht speisialta air maidir le Trádála, Fostaíocht, Gnóthas, Margadh Aonair Digiteach an Aontais Eorpaigh agus Cosaint Sonraí)

Pat Breen

	 MoS Breen

An tAire Stáit ag an Roinn Sláinte (le freagracht speisialta uirthi maidir le Straitéis Náisiúnta Drugaí agus Cur Chun Cinn Sláinte)

Catherine Byrne

Catherine Byrne

An tAire Stáit ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (le freagracht speisialta air maidir le Bia, Foraoiseacht agus Gairneoireacht)

Andrew Doyle

	 MoS Doyle

An tAire Stáit ag an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta agus an Roinn Oideachais agus Scileanna (le freagracht speisialta air maidir le hOiliúint, Scileanna, Nuálaíocht agus Taighde agus Forbairt)

John Halligan

John Halligan
Aire Stáit sa Roinn Airgeadais agus sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ar a bhfuil freagracht speisialta i ndáil le Soláthar Poiblí, Rialtas Oscailte agus Ríomhsheirbhísí RialtaisPatrick O'DonovanMoS Donovan
An tAire Stáit ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála agus Roinn an Taoisigh (le freagracht speisialta uirthi maidir le Gnóthaí Eorpacha)Helen McEnteeMoS McEntee
An tAire Stáit ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (le freagracht speisialta air maidir le Oifig na nOibreacha Poiblí agus Faoiseama Tuile)Kevin Boxer Moran20170606 Boxer Moran
An tAire Stáit ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (le freagracht speisialta air maidir le Rialtais Áitiúil agus Athchóiriú Toghchánach)John Paul PhelanMoS Phelan
Aire Stáit sa Roinn Sláinte ar a bhfuil freagracht speisialta do Mheabhairshláinte agus do Dhaoine BreacaostaJim DalyMoS Daly
Aire Stáit sa Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt ar a bhfuil freagracht speisialta i leith Turasóireacht agus SpórtBrendan GriffinMoS Griffin small
Aire Stáit sa Roinn Airgeadais agus sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ar a bhfuil freagracht speisialta i ndáil le Seirbhísí Airgeadais agus ÁrachasMichael D'ArcyMoS D'Arcy
An tAire Stáit ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil (le freagracht speisialta air maidir le acmhainní nádúrtha, gnóthaí pobail agus forbairt digiteach)Seán CanneySean Canney 2