Oifig Príobháideach an Taoisigh

 

Is iad príomhróil na hoifige príobháidí ná:

 • Tacaíocht a chur ar fáil don Taoiseach i leith a chuid oibleagáidí Parlaiminte
 • Freagraí cuimsitheacha agus ábhar mionteagaisc a ullmhú do Cheisteanna Parlaiminteacha i gcomhar le rannóga cuí na Roinne;
 • Idirchaidreamh a dhéanamh le hOifig an Phríomh-Aoire maidir leis an Ord Gnó agus gealltanais an Taoisigh ó thaobh an Oireachtais;
 • A chinntiú go gcuirtear dréacht-óráidí ar fáil don Taoiseach in am lena gcur i láthair os comhar na Dála agus an tSeanaid;
 • A chinntiú go ndéanann an Taoiseach a chuid tuairisceán de réir treoirlínte reachtúla faoin Acht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus faoin Acht Toghcháin, 1997;
 • Tacaíocht a thabhairt don Taoiseach mar Cheannaire ar an Rialtas tríd an mionteagasc agus an doiciméadúchán riachtanach uile a sholáthar roimh chruinnithe Rialtais;
 • Idirchaidreamh a dhéanamh le Rúnaíocht an Rialtais i ndáil le Clár Oibre an Rialtais agus le saincheisteanna tosaíochta;
 • A chinntiú go mbíonn cruinnithe déthaobhacha ag an Taoiseach le hAirí agus le hAirí Stáit go rialta;
 • Idirchaidreamh a dhéanamh le hoifig an Uachtaráin;
 • A bheith mar phointe teagmhála idir an Taoiseach agus gach Rannóg ina Roinn;
 • A chinntiú go bhfuil tacaíocht ag an Taoiseach mar Cheannaire ar an Rialtas gach uair den lá agus gach lá den tseachtain;
 • Idirchaidreamh a dhéanamh leis an Roinn Cosanta agus le hoifigí Aireachta maidir leis an tSeirbhís Aeriompair Aireachta;
 • A chinntiú go ndéantar ionadaíocht ar an Taoiseach ag seirbhísí sochraide áirithe agus ag ócáidí sollúnta eile nach féidir leis féin freastal orthu;
 • Bainistiú a dhéanamh ar ghealltanais an Taoisigh i leith imeachtaí baile agus imeachtaí thar lear lena chinntiú go bhfuil a chuid ama á úsáid i gceart;
 • Dialann an Taoisigh a chothabháil agus a bhainistiú trí chomhairle a lorg agus a bhreithniú i leith na cuirí ar fad a fhaigheann an Taoiseach agus prótacal agus dréacht-óráidí a réiteach do gach ócáid ar a bhfreastalaíonn sé;
 • Idirchaidreamh a dhéanamh leis an Rannóg Prótacail i leith cuairteanna ó Cheannairí Stáit nó Rialtais nó uaislí ón gcoigríoch agus le rannóga laistigh den Roinn i leith cuairteanna an Taoisigh amach as an tír;
 • Soláthar a dhéanamh do chumarsáid inmheánach agus seachtrach (scríofa, ar an bhfón nó go leictreonach), atá éifeachtúil agus éifeachtach ar aon dul le Ráiteas na Roinne maidir le Seirbhís ar Ardchaighdeán do Chustaiméirí;
 • A chinntiú go ndéantar bainistiú éifeachtach ar Oifig Phríobháideach an Taoisigh; agus
 • Seirbhís tacaíochta a sholáthar do Chomhairleoirí an Taoisigh.

Related Page: