BaileFoilseacháinCartlann Foilseachán

Ag Cur Leis An Rath - An Tionscal Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta in Éirinn

 

Réamhrá

Cuireann an t-athbhreithniú seo ar thodhchaí an tionscail seirbhísí airgeadais in Éirinn le rath na straitéise a cuireadh le chéile don earnáil i 1999. Tá éirithe thar cionn leis an IFSC, agus leis an tionscal seirbhísí airgeadais idirnáisiúnta tríd chéile, ó cuireadh tús leis i 1987. Taispeántar an rath leanúnach sin agus an tábhacht atá leis don gheilleagar ón nglanbharrachas trádála de €4.9 billiún i ngníomhaíochtaí an IFSC i 2004. Cuimsíonn an fás ar onnmhairithe an IFSC árachas, seirbhísí airgeadais agus onnmhairithe seirbhísí gnó den chuid is mó, ag 234 faoin gcéad ón mbliain 1999 i leith. Tá fás thar cuimse tagtha ar lion na ndaoine atá fostaithe sa tionscal sna blianta ó shin i leith - tá thart ar 18,000 duine fostaithe go díreach anois sna hearnálacha difriúla den tionscal seirbhísí airgeadais idirnáisiúnta, atá lonnaithe go príomhúil i gceantar na nDugaí. Is ceantar bríomhar I mBaile Átha Cliath é sin anois a bhfuil naisc chónaitheacha, tráchtála agus naisc oideachais tugtha isteach ann le déanaí. Tá athrú mór curtha ar cheantar na nDugaí agus leanann sé ag dul ó neart go neart.

Nuair a thosaigh an tIonad Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta amach ar dtús báire, rinne na hearnálacha poiblí agus príobháideacha cothú cúramach rathúil ar bhranda an IFSC. Tá sé tábhachtach don gheilleagar trí chéile go ndéantar cothabháil agus go neartaítear an dul chun cinn sin mar léiriú ar na réadachtaí nua ina n-oibríonn an tionscal laistigh díobh anois.

Tá an timpeallacht ina ndéanfar breis forbartha ar an tionscal seirbhísí airgeadais idirnáisiúnta ag dul faoi athrú mór faoi láthair agus athrú tábhachtach leis sin ab ea an t-athrú chuig an ráta corparáide 12½ faoin gcéad a oireann don tionscal iomlán ó 31Nollaig 2005 i leith. Mar thoradh ar an athrú sin is amhlaidh atá sé tábhachtach go leanfaimid ag díriú ar an bpríomhearnáil seo a mhéadú lena chinntiú go mbeidh an meascán ceart beartas againn chun tacú lena forbairt.

Tá sé tábhachtach freisin a aithint nach mbaineann an tionscal seirbhísí idirnáisiúnta in Éirinn le Baile Átha Cliath amháin níos mó. Síneann sé anois thar an bpríomhchathair agus is cuid thábhachtach é de straitéis an Rialtais le haghaidh forbartha réigiúnaí. Leis an mbonneagar ceart, forbairt margaíochta agus scileanna is ea a bheidh réigiúnú na hearnála in ann cur le Baile Átha Cliath mar an príomhmhol don tionscal in Éirinn.

Creideann an Rialtas go bhfuil sé oiriúnach anois a thiomantas don tionscal a athdheimhniú, agus cur leis an obair atá déanta ó 1999 i leith agus clár oibre comhaontaithe a chur I bhfeidhm lena chinntiú go bhféachfaimid go honnghníomhach le tabhairt faoi ghníomhartha cuí chun forbairt bhreise a  dhéanamh ar an tionscal. Tá an ról lárnach céanna i gcónaí ag mo Roinnse féin agus ag Grúpa Tí Imréitigh an IFSC, ó cuireadh tús leis an IFSC i 1987; agus tá sé i gceist againn páirt ghníomhach a bheith againn ó thaobh na tuarascála seo a chur i bhfeidhm.

Creidimse go soláthraíonn an cháipéis seo plean bríomhar a dhéanfaidh cothabháil ar an tionscal sna blianta amach romhainn - tionscal a bhfuil ag éirí  thar cionn leis ón mbliain 1987 i leith.

An Taoiseach

Bertie Ahern, T.D.

Related Files: