BaileFoilseacháinCartlann Foilseachán

Clár don Rialtas

 

Treoirphlean do Thodhchaí na hÉireann 2007-2012

Leagann an Clár Rialtais seo amach go soiléir agus go h-uaillmhianach ár gcomhfhís d'fhorbairt na hÉireann ins na cúig bliana atá romhainn.

Do chuidigh dianobair muintir na hÉireann le sochaí fhuinniúil agus geilleagar láidir a chruthú. Oibreoidh an Rialtas seo in éineacht le muintir na hÉireann leis an sochar seo a chumhdach agus le náisiún láidir inbhuanaithe a thógáil do na glúinte atá le teacht.

Creidimid go bhfeidhmeoidh ábhar an Chláir seo mar threoirphlean do na cúig bliana atá romhainn. Dírionn sé ar na mórdhúshláin atá romhainn, agus leagann sé amach conus is féidir tabhairt faoi na dúshláin sin agus iad a shárú. Ag obair dúinn le fuinneamh agus le tiomantas, creidimid go mbeidh ar chumas na hÉireann na dúshláin atá romhainn a thionntú ina ndeiseanna.

Arís agus arís eile, léirigh muintir na hÉireann go bhfuil sé ar a gcumas éirí leo d'ainneoin an angair, agus iad féin a chur in oiriúint do bhaint amach.a gcuspóirí.

Ar na réimsí a bhfuil tábhacht ar leith leo tá:

  • bonneagar a rolladh amach ar fud na tíre
  • cur in aghaidh athrú aeráide
  • seirbhís sláinte a sheachadadh atá lán nua-aoiseach agus othar-lárnaithe

Is réimsí iad seo a mbeimid ag díriú go sonrach orthu, réimsi ina bhfuil pleananna ardaidhmeannacha againn a dhéanfar iad a sheachadadh i rith saolré an Rialtais seo.

Maraon le tabhairt faoi na mórdhúshláin atá romhainn, tuigimid, níos mo ná riamh, go bhfuil gá le geilleagar láidir forásach mar bhuntaca dár gcomhuaillmhianta. Maidir leis an rath eacnamaíoch atá againn le blianta beaga anuas, déanfaidh an Rialtas seo cinnte de go leanfar leis agus go neartófar é.

Creidimid gur clár é an Clár Rialtais seo gur féidir le gach Éireannach a bheith mórtasach as. Tugann sé treoir soiléir don tír, agus dá bharr, beidh Éire níos láidre, níos comhbháí, agus inbhuanaithe maidir leis an chomshaol, do na glúinte atá le teacht.

Parthalán Ó hEachthairn T.D.
Trevor Sargent T.D.
Máire Ní Áirne T.D.

 

Related Files: