BaileFoilseacháinCartlann Foilseachán

Roinn an Taoisigh - Tuarascáil Bhliantúil 2006

 

Teachtaireacht ón Taoiseach

Seo an dara tuarascáil ar dhul chun cinn atá déanta maidir le tosaíochtaí bainte amach atá leagtha amach i Ráiteas Straitéise 2005-2007 na Roinne seo.  Tríd 2006, lean mo Roinn ag obair le Ranna agus gníomhaireachtaí eile chun cur chuige comhtháite a chinntiú i seachadadh an Chláir Rialtais, agus chun cinntiú go n-aistrítear polasaithe mar sheachadadh seirbhíse éifeachtach.

Chuimsigh buaicphointí 2006: caibidlíocht rathúil ar Chomhaontú Naomh Aindriú agus na céad chéimeanna eile do Thuaisceart Éireann; rannpháirtíocht leanúnach ag leibhéal an AE agus idirnáisiúnta chun na cuspóirí náisiúnta a chur chun cinn i gcomhthéacs na gclár aontaithe ilnáisiúnta; forbairt ar Chreat Straitéise do Chuimsitheach Shóisialta; comhaontú rathúil I dTreo 2016, Creatlach Comhaontaithe na gComhpháirtithe Sóisialta deich mbliana 2006-2015; fógairt an phacáiste tionscnaimh a thugann breis spreagtha do chlár nuachóirithe na seirbhíse poiblí, ina chuimsítear athbhreithniú fad an chórais ar Sheirbhís Phoiblí na hÉireann ón OECD; agus leanadh le bearta chun tionscadal an chuimsithe leictreonaigh, 'eInclusion', a chur chun cinn.

Léiríonn siad seo tiomantas leanúnach foireann na Roinne torthaí a bhaint amach atá ar ardchaighdeán, agus misean na Roinne a chomhlíonadh i dtacú liomsa agus leis an Rialtas inár gcuid freagrachtaí a chomhlíonadh.

Parthalán Ó hEachthairn, TD

An Taoiseach

Related Files: