BaileFoilseacháinCartlann Foilseachán

Tuarascáil Bhliantúil 2007 (lena n-áirítear Ráiteas Aischuir Bliantúil)

 

Teachtaireacht ón Taoiseach

Is í seo an tríú tuarascáil ar dhul chun cinn atá déanta maidir leis na tosaíochtaí a léiríodh i Ráiteas Stráitéise 2005-2007 mo Roinne a bhaint amach. Lean mo Roinn ar aghaidh i rith na bliana 2007 ag obair le Ranna eile agus le gníomhaireachtaí lena chinntiú go mbeadh cur chuige comhtháite ann maidir le clár oibre an Rialtais a sheachadadh, agus maidir lena chinntiú go ndéantar beartais a réadú agus seirbhís éifeachtach a chur ar fáil.

Tá Ráiteas Aischuir Bliantúil na Roinne don bhliain 2008 san áireamh leis an tuarascáil seo, agus tá sé leagtha amach chun príomhaischuir, ionchuir agus acmhainní a mheaitseáil le gníomhaíochtaí, le haischuir, agus le torthaí feadh cuspóirí agus tosaíochtaí straitéiseacha uile na Roinne. 

D’áirigh tosaíochtaí na bliana 2007:  cur chun feidhme Chomhaontú Aoine an Chéasta a bhrú chun cinn; leasanna na hÉireann i gcúrsaí Eorpacha agus Idirnáisiúna a bhrú chun cinn; forbairtí i mbeartas eacnamaíochta agus sóisialta; agus monatóireacht ar dhul chun cinn i ndáil le I dTreo 2016, agus dul chun cinn leanúnach i gclár nuachóiriú na seirbhíse poiblí, go háirithe i ndáil le hAthbhreithniú an OECD ar Sheirbhís Phoiblí na hÉireann, agus ar shraith Athbhreithnithe Eagraíochtúla a fhorbairt agus iad sin a chur ar bhonn píolótach.

Leis an méid sin a bhaint amach, léirítear tiomantas leanúnach na foirne atá i mo Roinnse maidir le torthaí ar ardchaighdeán a bhaint amach agus maidir le dul i mbun misean na Roinne tacú liomsa agus le mo Rialtas ár bhfreagrachtaí a chomhlíonadh.

Brian Ó Comhain, TD

An Taoiseach

Related Files: