BaileFoilseacháinCartlann Foilseachán

FEIDHMIÚ SHOCHAÍ AN EOLAIS IN ÉIRINN: PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA

 

Réamhrá

1. Mórdhúshlán agus deis iontach d'Éirinn é Sochaí an Eolais. Tá réabhlóid nua tosaithe inár measc a mbeidhimpleachtaí níos tromchúisí aici dúinn ná mar a bhí ag aon fhorbairt eile thionsclaíoch i stair an Stáit. Tá struchtúir agus múnlaí nua gnó á bhforbairt ach, murab ionann agus an t-am a caitheadh, tá na forbairtí seo ag dul ar aghaidh ar luas lasrach.

2. Ní foláir gníomhú go tapaidh chun a chinntiú go mbeidh saoránaigh agus gnólachtaí na hÉireann in ann
tairbhe a bhaint as Sochaí an Eolais agus cur le síorfheabhsú shochaí agus gheilleagar na tíre. Má táimid chun an dul chun cinn eacnamúil a bhaineamar amach le blianta beaga anuas a bhrú ar aghaidh agus cur leis, agus a chinntiú go mbeidh an tsochaí uile in ann a bheith páirteach i Sochaí an Eolais, tá sé thar a bheith tábhachtach go mbeidh Éire ina luath-thiománaí agus ina himreoir domhanda i Sochaí an Eolais.

3. D'fhéadfadh cuid mhór de dhiansaothrú an gheilleagair le blianta beaga anuas dul amú cheal gníomh tapaidh, go háirithe ó tharla go bhféadfadh comhlachtaí a roghnaigh an tír seo mar ionad gníomhaíochta bogadh go tíortha níos forbartha ná í. Ina theanta sin, chiallódh sé go gcaillfí deiseanna chun eisiamh sóisialta a fheabhsú trí úsáid theicneolaíochtaí eolais agus cumarsáide.

4. Tá an Rialtas den tuairim go dteastódh creatlach chuimsitheach ghníomhaíochtaí chun an tír seo a ullmhú le haghaidh Shochaí an Eolais agus chun buntáistí iomlána a bhaint as na deiseanna atá ar fáil di. Agus iad ag teacht ar an tuairim sin, chuir an Rialtas san áireamh tuairimí agus moltaí an Choimisiúin um Sochaí an Eolais. Dhearbhaigh roinnt tuarascálacha le déanaí an gá a bhí le cur chuige cuimsitheach comhordaithe. Orthu sin bhí Tuairisc an Choiste Chomhairligh um Theileachumarsáid, ráiteas na Comhairle Náisiúnta um Chumas Iomaíochta ar Theileachumarsáid: Gné Ríthábhachtach den Tráchtáil Leictreonach agus den Chumas Iomaíochta, agus tuairisc Chónascadh Gnó agus Fostóirí na hÉireann (IBEC) dar teideal Telecommunications after Liberalisation -- Policies for Ireland.

5. Chun creatlach den chineal sin a chur ar fáil, ghlac an Rialtas le Plean Gníomhaíochta a leagann amach réimse beartas a a d'fheilfeadh le haghaidh sochaí cheart eolais a fhorbairt in Éirinn. Cuimsíonn an Plean Gníomhaíochta a leagtar amach sna ranna a leanas roinnt réimsí leathana: bonneagar teileacumarsáide, forbairt na tráchtála leictreonaí agus deiseanna gnó, beartais chumasaithe, beartais reachtúla, TET agus soláthar seirbhísí poiblí, réimsí tacaíochta sna háiteanna a bhfuil gá le gníomhaíocht, agus cur chun cinn na hoibre.

6. Is é aidhm an Phlean Ghníomhaíochta plean cuimsitheach straitéiseach a chuimseodh na tascanna go léir a gcaithfear aghaidh a thabhairt orthu. Mar sin, cuimsíonn sé idir thascanna nua agus thascanna a aithníodh cheana mar thascanna riachtanacha agus, i gcásanna áirithe, a bhfuil an ghníomhaíocht tosaithe cheana féin.

Léiríonn sé freisin na Ranna nó na heagrais atá freagrach as gach gníomhphointe. Ar deireadh, tugann sé
spriocdháta críochnaithe gach gníomhphointe, má fheileann a leithéid.

7. Féachtar sa Phlean Gníomhaíochta le comhréiteach a dhéanamh idir an gá atá le dul chun cinn sciobtha agus dóthain ama a thabhairt do thascanna áirithe chun go gcríochnófar iad ar bhealach a fheilfidh do ghnéithe eile den phlean. Lena chois sin, i gcomhthéacs úsáid Theicneolaíochtaí Eolais agus Cumarsáide (TEC) sa tseirbhís phoiblí, aithníonn sé gur féidir roinnt leibhéal éagsúil oibre a chur chun cinn san am céanna cé nach gá go gcríocnófaí ag an am céanna iad.

Related Files: