BaileFoilseacháinCartlann Foilseachán

Nasc - Nollaig 2000

 

Alt an Eagarthóra  

  • Tá breis is bliain ann ó dfhógair an Taoiseach an chéad chéim eile den Tionscnamh Bainistíochta Straitéisí in Iúil 1999. Dfhéadfaí téama na lainseála sin a choimriú mar ghluaiseacht ón gcéim dearaidh den Chlár Nuachóirithe go dtí céim an fheidhmithe. I raon réimsí - ó Phleanáil Gnó go Bainistíocht Acmhainní Daonna, ó Shaoráil Faisnéise goSeirbhís Cháilíochta do Chustaiméirí - tá córais agus próisis á gcur i bhfeidhm ag Ranna agus ag Oifigí chun cabhrú leo seirbhís níos fearr a thabhairt don Rialtas agus don phobal.Dea-shampla de sin is ea an Córas Bainistíochta agus Forbartha Gníomhúcháin a bhí ina phríomhghné den eagrán deireanach den nuachtlitir seo. 
  • San eagrán seo cuirimid béim ar shamplaí oibre atá á ndéanamh i dtrí réimse breise:Rialtas Leictreonach,Comhionannas, agus Seirbhís do Chustaiméirí. Taispeánann na hailt ar Reach agus Bróicéir na Seirbhísí Poiblí, na forbairtí Ioncaim Ar Líne, agus córas ITRIS Chlárlann na Talún, an chaoi a bhfuil an acmhainneacht ag ríomh-Rialtas seirbhísí feabhsaithe agus comhtháite a thabhairt don phobal.

    Nochtann ár rannpháirtithe Niall Crowley agus Rosaleen Glackin a dtuairimí ar an gclár oibre comhionannais agus a impleachtaí don státseirbhís.

    Tá prionsabail nua ar an tseirbhís do chustaiméirí forbartha ag Grúpa Oibre na Seirbhíse Cáilíochta do Chustaiméirí, (féach iatán le sraith iomlán prionsabal athbhreithnithe), agus tugaimid nuashonrú ar obair an Ghrúpa sin, agus tugaimid léiriú ar an rath a bhí ar Oifig na nOibreacha Poiblí i dtaca le creidiúnú ISO a fháil dá Seirbhísí Bainistíochta Tionscadail.
  • Ní théann na tionscnaimh sin chun cinn ina n-aonar: tá naisc shoiléire ann idir ríomh-Rialtas agus Seirbhís Cháilíochta do Chustaiméirí, mar shampla. De réir mar a thugann Ranna agus Oifigí faoi Ráitis Straitéise a ullmhú don tréimhse 2001-2004, cabhraíonn sé má fhéachtar ar an gclár athraithe i gcomhthéacs níos leithne. Is príomheilimint é an Clár um Rathúnas agus Cothroime, a bhunaíonn nasc soiléir idir pá na seirbhíse poiblí agus feidhmiú leanúnachan chláir nuachóirithe sa státseirbhís agus sna hearnálacha Oideachais, Sláinte agus Rialtais Áitiúil. Scrúdaíodh na ceisteanna sin in óráid le déanaí le Dermot McCarthy, Ard-Rúnaí don Rialtas (sonraí laistigh).
  • Ón eagrán deireanach de Nasc tá roinnt athruithe déanta sa Rannóg TBS. Tá Pat Casey dulta chuig an Roinn Airgeadais, agus tá Dermot Curran i ndiaidh teacht isteach don Rannánarís ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus tá i gceannas ar an Aonad Bainistíochta Rialúcháin anois. Tá Mary Pracht tagtha isteach ó Chlárlann na Talún agus tá sí ag obair ar an tionscadal forbartha láithreáin gréasáin agus ar cheisteanna cumarsáide. Tá Corita Goulding bogtha chuig Rannán eile laistigh de Roinn an Taoisigh. Tá Mary Clare OSullivan nua don Státseirbhís agus tá sí ag obair don Aonad Bainistíochta Rialúcháin, agus is earcach nua don Státseirbhís í Rebecca Forde. 
  • Mar chuid dár ngealltanas do sheirbhís cháilíochta a sholáthar dár léitheoirí, foilseofar Nasc i nGaeilge agus i mBéarla as seo amach, agus beidh sé ar fáil sa dá theanga inár láithreán gréasáin ag www.bettergov.ie

Más mian leat Nasca fháil i mBéarla déan teagmháil le Michelle Reilly ag michelle.reilly@taoiseach.gov.ie

Related Files: