BaileFoilseacháinCartlann Foilseachán

Feidhmiú an Ráitis Straitéisigh 1998 – 2001

 

RÉAMHRÁ 

Leagtar amach sa tuarascáil seo príomhspriocanna Roinnan Taoisigh don bhliain 2000 mar aon leis an dul chun cinn atá déanta i dtaca leis na príomhthosaíochtaíatá rianathe in ár Ráiteas Straitéiseach. Ar na réimsí suntasacha ar rinneadh dul chun cinn iontu sa bhliain 2000 tá:   

  • an obair ar leanúint maidir le cur i gcrích Chomhaontú Aoine an Chéasta, agus todhchaí shíochanta a bheith á chruthú do Mhuintir na hÉireann agus na n-oileán uile seo
  • idirbheartú rathúil an Chláir um Rathúnas agus Cothromaíocht, a bhfuil i gceist ann athdheimhniú ó thaobh an Rialtais agus na gcomhpháirtithe sóisialta ar an straitéis a chuir taca faoinár rath eacnamaíoch le déanaí
  • seoladh an Phlean Náisiúnta Forbartha a bheidh mar bhonn le rathúnas na hÉireann sa todhchaí. 

Ina theannta sin, lean an Roinn ar aghaidh lena cuid oibre riachtanaí trí Rúnaíocht a sholáthar don Rialtas agus tacaíocht a sholáthar don Taoiseach. 

Táimid den tuairim go léiríonn an tuarascáil bhliantúil seo fairsingeacht agus cáilíocht chion na Roinne agus a cuid feidhmeannach agus iad ag dul i gceann réimse tosaíochtaí tábhachtacha náisiúnta. Bíonn an obair seo ar siúl sa chúlra go minic, ag tacú leis an Taoiseach agus an rialtas agus ag soláthar seirbhíse dionadaithe poiblí, na comhpháirtithe sóisialta, na meáin chumarsáide agus, an chuid is tábhachtaí, na saoránaigh. Sin mar is ceart é a bheith. Tugann foilsiú na tuarascála deis dúinn ceanglas, obair chrua, agus dílseacht fhoireann na Roinne a aithint agus ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil leo as a n-iarrachtaí go léir. 

Go sonrach, ba mhaith linn aitheantas a thabhairt don sár-obair a rinne Paddy Teahon, iar- Rúnaí Ginearálta, agus Frank Murray, iar-Rúnaí Ginearálta an Rialtais, beirt a scor ón Roinn sa bhliain 2000 tar éis dóibh na blianta fada a chaitheamh sa tseirbhís. Tá súil againn go ndéanfaidh an tuarascáil seo soláthar eolais do na léitheoirí. Dfháilteoimís roimh thuairimí ar bith maidir le bealaí ina bhféadfaí feabhas achur ar thuarascálacha eile sa todhchaí nó fiú amháin ar ghné ar bith den tseirbhís atá á soláthar againn don phobal. 

Roinn an Taoisigh 

Dermot McCarthy
Dermot Gallagher 

Bhí Dermot McCarthy ina Rúnaí Ginearálta don Rialtas ó 22 Eanáir 2000 go dtí 6 Iúil 2001agus ceapadh é mar Rúnaí Ginearálta na Roinnear 7 Iúil 2001. 

Bhí Dermot Gallagher ina Rúnaí Ginearálta sa Roinn ó 1 Bealtaine 2000 go dtí 6 Iúil 2001, nuair a ghlac sé le ceapachán mar Rúnaí Ginearálta sa Roinn Gnóthaí Eachtracha.

Related Files: