BaileFoilseacháinCartlann Foilseachán

Cur-i-bhFeidhm an Ráitis Straitéise go dtí an 31 Nollaig 2003 - Tuarascáil faoi Dhul Chun Cinn do 2002

 

Teachtaireacht ón Taoiseach

Cuireann sé an-áthas orm Tuarascáil Bhliantúil mo Roinnse don bhliain 2002 a chur i láthair.

Tugann an tuarascáil seo cuntas ar fhreagairt Roinn an Taoisigh do na hathruithe agus do na dúshláin a tháinig chun cinn in 2002, na gníomhartha a rinneadh, na beartais a forbraíodh agus a cuireadh chun cinn agus forthorthaí na ngníomhaíochtaí sin. 

Tá mo Roinnse tiomanta don leibhéal is airde seirbhíse a chur ar fáil dár gcuid custaiméirí ar fad, idir chustaiméirí seachtracha agus in mheánacha. Oibríonn an Roinn go dlúth le Ranna eile, le Gníomhaireachtaí Stáit agus le raon leathan comhpháirtithe agus lucht leasa satír seo agus thar lear chun a cuid cuspóirí a bhainta mach. Is teist iad na forthorthaí a chuirtear i láthair sa tuarascáil seo do chumas agus do thoilteanas ár gcomhpháirithe chun na forthorthaí sin a bhaint amach,agus, go háirithe do dhíograis agus do thiomantas fhoireann na Roinne ag gach leibhéal. Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le gach duine as an méid a rinne siad. 

Bertie Ahern,T.D.
An Taoiseach

Related Files: