BaileFoilseacháinCartlann Foilseachán

Ráiteas Straitéise 2003 - 2005

 

Teachtaireacht ón Taoiseach

Ba mhaith liom fáilte a chur roimh fhoilsiú an Ráitis Straitéise seo de chuid Roinn an Taoisigh don tréimhse 2003 go 2005. Tá sé tábhachtach go ndéanann gach Aire agus Roinn athbhreithniú ar a gcuid straitéisí agus cuspóirí ar bhonn rialta, agus tá deis úsáideach againn anois é sin a dhéanamh tar éis Rialtas nua a bheith ceaptha.

Tá roinnt dúshlán úrnua i ndán don Rialtas ón uair a ullmhaíodh an Ráiteas Straitéise deireanach, go háirithe athrú a bheith tagtha ar chúrsaí geilleagair sa bhaile agus éiginnteacht leanúnach thar lear. Bíodh is go bhfuil cónaí orainn ar oileán, tá an geilleagar againne ar cheann de na geilleagair is comhnasctha ar domhan. Ar mhaithe le fás an gheilleagair, poist a chruthú, iomaíocht a fhorbairt agus an ceartas sóisialach a fheabhsú, ní mór dúinn an geilleagar a bhainistiú go stuama. Ní mór dúinn leanúint orainn freisin ag infheistiú don am amach romhainn i réimsí tosaíochta cosúil le sláinte, oideachas, uilechuimsitheacht shóisialta agus infrastruchtúr agus seasamh ceannasach a bhaint amach agus a chothabháil dÉirinn i sochaí faisnéise an domhain.

Oibreoimid, gan amhras, le cinntiú go gcaomhnóimid an méid atá bainte amach againn sa phróiseas síochána agus go dtógfaimid air.

Soláthróidh an tAontas Eorpach fós an creat ina ndaingneofar agus ina bhforbrófar rachmas agus dul chun cinn na hÉireann amach anseo. Beidh an idirghníomhaíocht dhearfach eadrainn agus an tAontas Eorpach agus é ag forbairt agus ag leathnú fós ina cloch choirnéil do bheartas an Rialtais.

Beidh sé ina thosaíocht mhór againn an tAontas Eorpach a bhainistiú agus a stiúradh go héifeachtach agus go héifeachtúil nuair a bheidh Éire ina hUachtarán ar an Aontas sa chéad leath de 2004. Tágach cosúlacht ar an scéal go mbeidh an tAontas faoi Uachtaránacht na hÉireann ag am a mbainfidh athrú geilleagair agus polaitiúil éiginnte leis. Ina theannta sin, tá leathnú stairiúil an Aontais Eorpaigh ar na bocáin agus dféadfadh go dtabharfar comhdháil idir-rialtais chun críche i rith na hUachtaránachta againne. Éileofar idirghníomhaíocht dhlúth lenár gcomhpháirtithe uile san Aontas Eorpach chun na hiarmhairtí is fearr is féidir a chinntiú dÉirinn agus don Aontas Eorpach.

Leanfaimid orainn ag glacadh ról gníomhach sa domhan níos leithne tríd an Aontas Eorpach, sna Náisiúin Aontaithe agus in eagraíochtaí iltaobhacha eile. Beidh forbairt leanúnach caidreamh déthaobhach le tíortha ar fud an domhain tábhachtach chun an leas is fearr do gheilleagar na hÉireann a bhaint as domhandú.

Táim muiníneach go dtugann an Ráiteas Straitéise seo bunús maith d'obair mo Roinnese chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sna blianta amach romhainn. Ba mhian liom mo bhuíochas a chur in iúl athuair dfhoireann na Roinne, ar mór é a dtiomantas agus a ngairmiúlacht agus iad ag tacú liom chun mo chuid dualgas mar Thaoiseach a chomhlíonadh agus chun cuidiú leis an Rialtas a chuid cuspóirí a bhaint amach.

Bertie Ahern, TD

An Taoiseach

Related Files: