BaileFoilseacháinCartlann Foilseachán

An cuigiú tuarascáil bhliantúil de chuid Roinn an Taoisigh

 

Teachtaireacht ón Taoiseach

Cúis áthais dom tuarascáil bhliantúil 2003 mo Ranna a chur i láthair. Is é seo an chéad tuairisc dul chun cinn maidir leis na príomhthosaíochtaí a sonraíodh sa Ráitéas Straitéiseach 2003-2005.

Ó thaobh athbhreithnithe a dhéanamh ar n aréimsí ceisteanna a dheileáil an Roinn leo i 2003, is léir go n-éilíonn an chastacht a bhaineann le polasaí poiblí a shocrú cur chuige níos comhoibrí den chomhoibriú agus den réiteach faidhbe, bíodh an cheist ag baint le bonneagar, Tuaisceart Éireann, cuimsiú sóisialta nó le nuachóiriú seirbhíse phoiblí.

D'oibrigh mo Roinn go dlúth le Ranna eile agus le gníomhaireachtaí stáit agus le raon leathan comhpháirtíthe intíre agus idirnáisiúnta agus leis na páirtithe leasmhara le linn 2003 leis na cuspóirí a bhaint amach.

Is mór an onóir dúinn faoi láthair Uachtaránacht an Aontais Eorpaigh a thionól ag an am dúshlánach, corraitheach seo. Mar Eorpaigh ag Obair le Chéile táimid ag díriú ar líon oibre uaillmhianach, chriticiúil a thiomáint chun tosaigh agus le torthaí rathúla a chinntiú a mbeidh chun leasa na nEorpach uile ar feadh roinnt mhaith blianta eile.

Neartaíodh na hullmhuchain d'Uachtaránacht an Aontais Eorpaigh go tréan le linn 2003. Don chéad sémhí de 2004 tá Éire ag stiúradh an Aontais Eorpaigh, ag tiomáint chun tosaigh gnóthaí an Aontais thar raon leathan réimsí. Chabhraigh caighdeán na n-ullmhúchán a rinneadh tógáil ar mhuinín faoin ár gcumas seachadta tríd na hEorpa.

Tuairiscíonn an tuarascáil seo dul chun cinn suntasach thar réimse leathan gníomhaíochtaí le linn 2003, gníomhaíochtaí a chuireann bunús maith le dul chun cinn sa todhchaí. Ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl don fhoireann as ucht a ngairmiúlacht agus a dtiomantas, agus murach iad ní bheadh na gaiscí a rinneadh i dtreo sroichint ár gcuspóirí bainte amach againn.

Bertie Ahern, T.D.
Taoiseach

Related Files: