BaileFoilseacháinCartlann Foilseachán

Ráiteas Straitéise: 2005 - 2007

 

Tá athrú nach beag ó thaobh geilleagair agus sochaí de ag teacht ar Éirinn le roinnt blianta anuas. Aithnítear go forleathan go raibh baint lárnach ag ár gcóras oideachais, ag na comhaontuithe comhpháirtíochta sóisialta, ag bainistíocht chiallmhar fhioscach, ag éifeacht mionrialúcháin, ag rannpháirtíocht réamhghníomhach i gcroílár na hEorpa, agus ag timpeallacht thacúil fiontraíochta leis rath eacnamaíoch sin. Is é an toradh atá air sin ná ardán tacúil a bheith cruthaithe don fhorbairt shóisialta ó thaobh deiseanna fostaíochta agus caighdeáin mhaireachtála de. Chomh maith le rath a bheith orainn, táimid ag maireachtáil faoi shíocháin freisin.

Sonraíonn Ráiteas Straitéise Roinn an Taoisigh don tréimhse 2005-2007 go soiléir an ról tábhachtach a bheidh ag an Roinn maidir le tosaíochtaí náisiúnta a chur chun cinn, tosaíochta a leagadh amach i gClár an Rialtais, lena n-áirítear:

  • Geilleagar láidir eolasbhunaithe a chothú agus forbairt chothrom a chinntiú
  • Sochaí a chothú ina ndéanann daoine cúram dá chéile
  • Tacú leis an saol sibhialta trí rialtas maith
  • Ár leasanna laistigh den AE agus sa domhan níos leithne a chosaint agus a chothú, agus
  • An tosaíocht fhorghabhálach atá againn maidir le síocháin bhuan a bhaint amach in Éirinn.

Éileoidh an tréimhse amach romhainn go mbeidh ar chumas na Roinne dúshláin a shárú agus deiseanna agus freagairtí nua a chruthú. Fearaim fáilte roimh fhoilsiú an Ráitis Straitéise seo agus táim cinnte go gcuirfidh sé bonn láidir faoi obair mo Roinnese agus í ag freagairt do na dúshláin atá le sárú againn.

Táim buíoch díobh sin ar fad atá ag obair sa Roinn as an tacaíocht a thugann siad dom agus
mé i mbun mo dhualgas mar Thaoiseach.Táim ag súil le hoibriú leo agus le lucht leasa eile
chun na hathruithe atá beartaithe a chur i bhfeidhm.

Parthalán ó hEachthairn,T.D.,
An Taoiseach

Related Files: