BaileNuachtCartlann Aitheasc agus Preaseisiúintí

Iarrachtaí á ndéanamh i gcónaí ag an Rialtas Poist a Chruthú agus Cuidiú le Daoine atá Dífhostaithe

 

Is é an trua é go bhfuil ardú tagtha ar líon na ndaoine atá dífhostaithe ach ní haon iontas é leis an gcúlú mór atá tagtha ar an ngeilleagar ag an leibhéal domhanda agus ag an leibhéal náisiúnta.

Tá dianiarrachtaí á ndéanamh ag an Rialtas, i gcónaí, dul ar thóir deiseanna fostaíochta agus breisoiliúint a chur ar na daoine sin atá dífhostaithe chun cuidiú leo tairbhe a bhaint as deiseanna fostaíochta nua agus as deiseanna fostaíochta amach anseo.

Gníomhartha le cuidiú leis na daoine sin atá dífhostaithe

Is é an Plean Gnímh Náisiúnta um Fhostaíocht príomhbheart an Rialtais maidir le cuidiú le daoine atá dífhostaithe filleadh ar obair.  Déantar gach duine a mbíonn beagnach 3 mí caite aige ar Bheo-Chlár na ndífhostaithe a tharchur chuig FÁS le haghaidh agallaimh d’fhonn cuidiú leis na daoine sin poist a bhaint amach.  Tá FÁS ag obair go dlúth leis an Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh chun freagairt, láithreach, do líon na ndaoine atá ar Bheo-Chlár na ndífhostaithe agus an líon sin ag ardú i gcónaí.  Tá a gcuid Seirbhísí Fostaíochta á gcur in oiriúint ag FÁS i láthair na huaire, i gcomhar leis na Seirbhísí Áitiúla Fostaíochta, arna gcur ar fáil ag Comhpháirtíochtaí Ceantarbhunaithe, chun déileáil leis na tarchuir bhreise ó Bheo-Chlár na ndífhostaithe.  

Beidh raon clár modúlach á gcur ar fáil ag FÁS, cláir atá deimhnithe, nach maireann ach tamall beag, atá solúbtha agus atá leagtha amach le breisoiliúnt a chur ar oibrithe iomarcacha ionas gur fearr an deis a bheadh acu poist eile a bhaint amach dóibh féin. Tá roinnt clár ar bun cheana féin agus beifear á reáchtáil sin níos minice agus cuirfear le raon na gclár sin sna míonna atá amach romhainn.  Tá raon gníomhartha eile á gcur i bhfeidhm ag FÁS freisin, ar mhaithe leo siúd a raibh tionchar ag an gcúlú sa tionscal tógála orthu.  Áireofar orthu sin ath-oiliúint a chur ar dhaoine maidir le teicneolaíochtaí inbhuanaithe a shuiteáil, gníomhaíocht chomhshaoil, agus comhlíonadh agus obair rialála.  

Ina theannta sin, ag féachaint do na deacrachtaí ar leith atá amach roimh phrintísigh a mb’éigean scaoileadh leo, tá an Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh agus FÁS ag obair i gcomhar chun cur ar chumas na bprintíseach sin a gcuid printíseachtaí a chríochnú amach.

Tá raon tacaíochtaí oideachais agus fostaíochta á gcur ar fáil ag an Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh do dhaoine a mbíonn íocaíochtaí leasa shóisialaigh á bhfáil acu.  Táthar ag súil, leis an liúntas chun filleadh ar an oideachas (BTEA), go spreagfar daoine a mbíonn íocaíochtaí áirithe leasa shóisialaigh á bhfáil acu cur lena gcuid scileanna agus lena gcuid cáilíochtaí agus, dá bhrí sin, gur fearr an deis a bheadh acu filleadh ar an obair.    Áirítear ar na feabhsuithe a cuireadh ar an scéim chun filleadh ar an oideachas, le gairid, go mbeidh fáil, anois, ag daoine a ndeonaítear iomarcaíocht reachtúil dóibh ar an scéim chun filleadh ar an oideachas, láithreach bonn, ar choinníoll go ndeimhnítear go bhfuiltear i dteideal íocaíochta leasa shóisialaigh iomchuí sula dtéitear i mbun cúrsa ceadaithe léinn.

Ceapadh an Scéim liúntais chun filleadh ar obair (BTWA) chun cuidiú leis na daoine sin atá dífhostaithe go fadtéarmach agus le daoine eile a mbíonn íocaíochtaí leasa shóisialaigh á bhfáil acu filleadh ar obair.  

Leis an gClár um Rannpháirtíocht Shóisialta agus Eacnamaíoch faoin PFN, beidh €50m á infheistiú i dtionscnamh nua atá dírithe go sonrach ar mhisneach agus ar thacaíocht a thabhairt do na daoine sin a mbíonn íocaíochtaí leasa shóisialaigh á bhfáil acu feidhmiú go gníomhach mar chuid den lucht saothair seachas a bheith lánsásta fanacht le híocaíochtaí leasa shóisialaigh. Is trí líonra éascaitheoirí na Roinne Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh a chuirfear sin ar fáil.  Ceapadh 10 n-éascaitheoir breise, ceapfar 20 éascaitheoir eile an bhliain seo chugainn rud a fhágfaidh go mbeidh 70 éascaitheoir ar fad ann.  Déanfar €13m a infheistiú sna chéad trí bliana, agus déanfar an clár a athbhreithniú ina dhiaidh sin lena chinntiú go mbeifear ag freastal do na spriocghrúpaí.

Táthar ag tabhairt faoi na tionscnaimh sin go léir toisc go n-aithníonn an Roinn nár mhór bearta gníomhachtaithe a chur i bhfeidhm sa bhreis ar íocaíochtaí dífhostaíochta, bearta a thabharfaidh misneach agus tacaíocht do dhaoine a mbíonn íocaíochtaí leasa shóisialaigh á bhfáil acu gan a bheith ag brath chomh mór sin ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh.Cuirfidh na bearta leis an gcomhoibriú agus leis an gcomhordú idir an Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh agus FÁS.

Bíonn monatóireacht agus athbhreithniú á ndéanamh, i gcónaí, ag an Roinn ar na coinníollacha a bhaineann leis na scéimeanna tacaíochta fostaíochta agus ar fheidhmiú na scéimeanna sin, d’fhonn an tseirbhís is fearr a d’fhéadfadh a bheith ann a chur ar fáil dá custaiméirí agus d’fhonn acmhainní a dhíriú orthu siúd is mó a bhfuil gá acu leo, acmhainní a bhíonn gann ar uairibh.

Poist a Chruthú

Is tosaíocht ag an Rialtas é, i gcónaí, fostaíocht a chruthú. Is mar thoradh ar infheistíocht dhíreach choigríche agus fiontraíocht dhúchasach, den chuid is mó, a chruthófar poist mhaithe a mbeidh tuarastal maith ag gabháil leo.

Fiú agus cúrsaí eacnamaíochta ar fud an domhain chomh dona is atá i láthair na huaire, d’éirigh thar cionn le grúpaí áirithe, agus dea-scéala chugainn an tseachtain seo go raibh tús á chur le hobair tógála ag saoráid vacsaíne de chuid Merck, Sharp agus Dohme i gCeatharlach, saoráid den chéad scoth, agus dea-scéala eile chugainn, freisin, leis an bhfógra go mbeidh 220 post nua ar ardchaighdeán á gcur ar fáil ag Marriott International Inc. i gCorcaigh, an dara oibríocht dá gcuid.

Léiríonn an méid sin go mealltar infheistíocht dhíreach choigríche chun na hÉireann i gconaí, agus go bhfuil tóir ar an tír, i gcónaí, maidir le hoibríochtaí a bhunú agus fostaíocht a chruthú. Ach ní mór dúinn fanacht céim chun cinn, i gcónaí, ar ár gcéilí comhraic agus sinn ag iarraidh infheistíocht dhíreach choigríche a mhealladh chun na tíre.  Mar gheall air sin, thug misean ollmhór trádála cuairt ar an tSín le déanaí faoi stiúir an Taoisigh, misean ar a raibh os cionn 100 cuideachta agus tá an Tánaiste sna Stáit Aontaithe i láthair na huaire d’fheachtas dianmhargaíochta an IDA, feachtas a mhairfidh ar feadh seachtaine.  Beidh toscaireacht chun na Murascaille faoina ceannas freisin níos déanaí an mhí seo.Bíonn de chuspóir ag na misin sin cur le deiseanna gnó cuideachtaí na hÉireann agus cuidiú le deiseanna fostaíochta a chruthú.

Bíonn raon tacaíochtaí do chuideachtaí nua-thionscanta á gcur ar fáil, i gcónaí, ag Fiontraíocht Éireann, lena n-áirítear tacaíochtaí airgeadais, faisnéis ghnó agus mhargaidh, meantóireacht, nuáil agus Taighde agus Forbairt.  Tá an Rialtas tiomanta timpeallacht a chruthú a bheadh an-oiriúnach chun fiontair dhúchasacha a fhorbairt.  Go deimhin féin, áiríodh dreasachtaí cánach ar an mbuiséad le déanaí do dhaoine a mbeadh a gcuideachtaí féin á mbunú acu.Ní mór dúinn tacú le fiontraithe na hÉireann an aimsir seo, agus cúrsaí eacnamaíochta an-dian, toisc gurb iad sin a chuirfidh deiseanna maithe fostaíochta ar fáil do shaoránaigh na tíre.

Maidir le dáileadh réigiúnach deiseanna fostaíochtaí, tá ról ríthábhachtach, i gcónaí, ag Forbairt na Sionna mar Ghníomhaireacht Forbartha Eacnamaíochta do Réigiún an Iarthair Láir. D’fhógraíomar maoiniú agus tacaíocht bainistithe forbartha de €11milliún, an tseachtain seo caite, do 39 Ionad Fiontraíochta Pobail ar fud na tíre. Thug an Rialtas, i gcomhar le Fiontraíocht Éireann, tacaíocht do 134 pobal agus tá tuairim is 1,000 gnólacht lonnaithe sna 105 ionad atá curtha i gcrích, agus tá tuairim is 5,000 duine fostaithe ag na gnólachtaí sin, gnólachtaí a bhfuil ag éirí go maith leo. Is fiú 34 milliún euro an leithroinnt caipitil don 35 Bord Fiontar Cathrach agus Contae in 2009. Leis seo, cuirfear ar chumas na mBord baint ghníomhach a bheith acu le forbairt eacnamaíochta agus cinnteofar go mbeidh an maoiniú atá ar fáil dírithe ar fhorbairt fiontraíochta a uasmhéadú ar fud na tíre.

5 Samhain 2008

Críoch