BaileNuachtCartlann Aitheasc agus Preaseisiúintí

An Taoiseach ag labhairt ag an gCéad Chruinniú Comhchéime Gnó le Rialtas na hÉireann

 

Luaigh an Taoiseach go gcaithfeadh an Rialtas féin na cinntí sin a dhéanamh a chinnteodh go mbeadh rath ar Éirinn amach anseo.

Ag labhairt dó ag an gCéad Chruinniú Comhchéime Gnó le Rialtas na hÉireann luaigh an Taoiseach go gcaithfeadh an Rialtas féin na cinntí sin a dhéanamh a chinnteodh go mbeadh rath ar Éirinn amach anseo.

Labhair an Taoiseach, an tUasal Brian Ó Comhain TD, ag an gcéad Chruinniú Comhchéime Gnó le Rialtas na hÉireann, inniu an 30 Deireadh Fómhair 2008.  Is ar na láidreachtaí atá againn i ndáiríre agus ar na dúshláin nua atá amach romhainn a labhair sé.

Dúirt sé go tréan nach raibh cúrsaí eacnamaíochta chomh dona seo riamh cheana, agus gur theastaigh uaidh a chur ina luí orainn gurb iad seo na coinníollacha eacnamaíochta agus airgeadais is déine le céad bliain anuas, agus iad mar sin ar fud an domhain. Dúirt sé go mbeidh tionchar ag na cinntí atá á ndéanamh againn anois ar cibé a gcuirfimid amú an dul chun cinn atá déanta againn ó thaobh eacnamaíochta de nó a mbeidh rathúlacht i ndán dúinn féin is don ghlúin atá le teacht amach anseo.Agus is mar sin atá i ndáiríre, ar sé, agus sin é an chúis go mbíonn na cinntí cinniúnacha á ndéanamh againn.

Lean an Taoiseach air á rá nach n-aontaíonn sé leis na daoine sin a deir nár ghá dúinn gearradh siar in aon chor dá dtógfaimis airgead ar iasacht nó dá ngearrfaí tuilleadh cánach. Dúirt sé gur mó caiteachas an Rialtais ó lá go lá ná an méid a thagann isteach, agus gur ionann an t-easnamh sin agus €1,000, nó os a chionn, i gcás gach mac máthar sa stát.  Is le hiasachtaí a íoctar 10% den chostas a leanann gach múinteoir, dochtúir agus altra. Caithfidh na glúine atá le teacht an iasacht sin a íoc ar ais. Ní fhéadfaimid sinn féin a thabhairt as an ngábh le hiasachtaí ná ní fhéadfaimid iompú ar ais ar rátaí cánach a bhí an-dian agus a chuir bac ar fhorás eacnamaíochta agus a raibh rátaí ard dífhostaíochta mar thoradh orthu.

Luaigh an Taoiseach gur ar ardú i líon na n-onnmhairithe a bheidh athshlánú eacnamaíochta ag brath agus go ndíreoidh an Rialtas a n-iarrachtaí ar réimsí a shainaithint ina mbeadh forás faoi threallús onnmhairithe, agus go ndéanfar gach iarracht leas a bhaint as na réimsí sin. Ní mór tacú leis sin agus béim á cur arís ar iomaíochas ó thaobh costais de. Chuir sé béim ar an tábhacht a bhaineann le tiomantas an Rialtais don PFN agus don infheistíocht in infrastruchtúr, nár facthas a leithéid riamh roimhe seo, agus ag an am céanna go gcinntítear go mbeadh luach á fháil ar airgead.

Dúirt an Taoiseach go luaitear Éire go hard i measc na n-áiteanna is fearr le dul i mbun gnó ach chuir sé béim ar thiomantas an Rialtais an stádas sin a fheabhsú.   Tá sé ríthábhachtach, ar sé, go gcothaímid timpeallacht tharraingteach d’infheistíocht choigríche, go háirithe sna hearnálacha lena mbaineann nuáil agus breisluacha sa gheilleagar domhanda. Ní ardófar an ráta Cánach Corparáide, ráta atá socraithe ag 12.5%.

Luaigh an Taoiseach nár mhór tacú leis an mbeartas maidir le hInfheistíocht Dhíreach Choigríche a mhealladh, beartas ar éirigh thar cionn amach is amach leis, trí dhaoine a mhealladh gnólachtaí a bhunú agus fiontair dhúchasacha bhísiúla a chruthú. Tugtar tús áite, go háirithe, d’fhorbairt a bhaineann leas iomlán eacnamaíochta as an eolas agus as an nuáil a cruthaíodh le cabhair infheistíochta poiblí in oideachas agus i dTaighde agus i bhForbairt.  

Dúirt sé go bhfuil infheistíocht á déanamh i dTaighde agus i bhForbairt, i gcónaí, in ainneoin na n-imthosca buiséid deacra, agus mar chuid den straitéis eacnamaíochta Éire a chur i dtreo nua maidir le forás eacnamaíochta, go bhfuil bearta á bhforbairt tuilleadh chun cur leis an gcóras taighde, nuála agus tráchtálaithe. Cuirfidh sin ar chumas na hÉireann dul níos airde sa luachshlabhra ionas go bhféadfaimid a dhearbhú nach geilleagar fiontraíochta oscailte amháin atá ionainn ach geilleagar fiontraíoch oscailte freisin.  Beidh an méid sin ríthábhachtach i leith forbairt eacnamaíochta agus sóisialta na tíre amach anseo.

Chuir an Taoiseach i dtábhacht go mbeidh geilleagar láidir againn in Éirinn amach anseo chomh luath agus a chuirfimid dínn na deacrachtaí atá romhainn amach anois.  Tá baint mhór ag chomh lúfar agus chomh praiticiúil agus a bhí an rialtas agus gnólachtaí maidir le dul i mbun gníomhartha cinntitheacha le geilleagar na hÉireann a fhorbairt go rathúil. Cuireann sé sin ar ár gcumas fanacht céim chun cinn ar ár gcéilí comhraic agus cuireann sé in iúl do ghnólachtaí idirnáisiúnta gur iontach an áit í seo dul i mbun gnó.  Tá sé mar rún daingean agam, ar sé, go ndéanfar athnuachan ar Éirinn ina leith sin agus go gcabhrófar le gnólachtaí poist mhaithe a mbeidh tuarastal maith ag gabháil leo a chur ar fáil do mhuintir na hÉireann.

CRÍOCH