BaileNuachtPreaseisúntaí an Rialtais

Próiseas Comhairliúcháin maidir le Ráiteas Straitéise 2015 - 2018

 

Próiseas Comhairliúcháin maidir le Ráiteas Straitéise 2015 - 2018

Tacaíonn Roinn an Taoisigh leis an Taoiseach mar Cheann an Rialtais agus oibríonn sí le gach Roinn Rialtais le Clár an Rialtais a chur i bhfeidhm. Tá Roinn an Taoisigh ag ullmhú Ráiteas Straitéise na Roinne don tréimhse 2015 go dtí 2018 faoi láthair agus tugann cuireadh do pháirtithe leasmhara, an pobal ina measc, a dtuairimí a chur ar aghaidh.  Is mian leis an Roinn a cuspóirí agus a spriocanna ardleibhéil do na trí bliana atá amach romhainn a shainmhíniú chomh maith leis na straitéisí a úsáidfear chun iad a bhaint amach.  Cuirfidh an obair seo leis an Ráiteas Straitéise reatha ina leagtar amach ocht dtosaíocht straitéise don Roinn, mar seo a leanas:

Poist agus Forás

An Eoraip

Clár don Rialtas

Seirbhís

Muinín

Athchóiriú

Cothroime

Síocháin

Aighneachtaí

Ba chóir aighneachtaí (ar ríomhphost más féidir) a sheoladh roimh an 26 Meán Fómhair, 2014, chuig:

Ríomhphost: strategystatement@taoiseach.gov.ie

i gclúdach litreach a mbeidh “Ráiteas Straitéise 2015 - 2017" marcáilte go soiléir air, chuig:

Oifig Chlár an Rialtais, Roinn an Taoisigh, Tithe an Rialtais, Baile Átha Cliath 2.

Saoráil Faisnéise

Tabhair ar aird, le do thoil, go bhféadfaí gach aighneacht a fhaightear a chur ar fáil faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise.