BaileNuachtPreaseisiúntaí an Taoisigh

Fógraíonn an Taoiseach Ráiteas Beartais nua Rialtais ar Rialáil Eacnamaíoch

 

D’fhógair an Taoiseach Enda Kenny inniu (22 Iúil 2013) go bhfuil Ráiteas Nua Beartais an Rialtais ar Rialáil Eacnamaíoch Earnála – ‘Rialáil ar mhaithe le Todhchaí Níos Fearr’ foilsithe.

Dúirt an Taoiseach “Ó thángamar in oifig is tosaíocht ag an Rialtas gach is féidir a dhéanamh a dhéanamh chun Éire a chur ag obair arís agus tacú le poist agus le forás.  Tá rialáil ar ardchaighdeán ríthábhachtach maidir le téarnamh eacnamaíochta agus le poist a chruthú.

Is tosaíocht ag an Rialtas feabhas a chur ar chomh héifeachtach is atá rialáil eacnamaíoch agus tá sin ríthábhachtach má tá Éire le bheith iomaíoch go hidirnáisiúnta agus ina háit tharraingteach le gnó a dhéanamh inti.”

Thug Forfás faoi athbhreithniú cuimsitheach chun athruithe a aithint sa chóras rialtóirí earnála a chuirfeadh le hiomaíocht costais agus a chuirfeadh fianaise agus eolas ar fáil maidir le héifeachtacht na rialála eacnamaíche go ginearálta, mar a samhlaíodh sa Chlár don Rialtas.

I dteannta an athbhreithnithe reáchtáil Roinn an Taoisigh comhchomhairle poiblí níos leithne. An rud is mó a tháinig chun cinn ón bpróiseas sin ná go raibh gá creat rialála straitéiseach a leagan amach ina bhféadfaidh an Rialtas a chuid cuspóirí náisiúnta beartais a leagan amach; beidh Ranna sna hearnálacha cuí in ann tús áite a thabhairt do thosaíochtaí náisiúnta agus earnála agus comhardú a dhéanamh orthu, tosaíochtaí a bheidh na rialtóirí earnála in ann a chur i bhfeidhm ansin. 

Dúirt an Taoiseach “sin é go díreach atá déanta againn i bhfoirm an Ráitis Beartais seo ar Rialáil Eacnamaíoch Earnála ‘Rialáil ar mhaithe le Todhchaí Níos Fearr’ a bhfuil d’aidhm leis beartas soiléir a leagan amach chomh maith le comhthéacs straitéiseach ina mbeidh Ranna earnála ábalta treoir beartais a bhunú agus a léiriú i reachtaíocht”.

Go bunúsach, éilíonn an Ráiteas go ndéanfadh Airí Earnála athruithe ar an reachtaíocht, seachas athruithe eile ar an reachtaíocht a thiocfaidh chun cinn ó athbhreithnithe beartas nó sainorduithe, chun foráil a dhéanamh d’athbhreithnithe beartas/sainorduithe ar bhonn reachtúil gach seacht mbliana ar a laghad chomh maith le creat cuntasachta do rialtóirí agus earnálacha rialaithe. 

Pléitear freisin sa Ráiteas an bhféadfaí éifeachtaí níos fearr a bhaint amach agus costais a laghdú le cur chuige seirbhísí roinnte. Samhail eile a ghlacfaidh an Rialtas nuair is gá ná leasú a dhéanamh ar fheidhmeanna rialála atá ann cheana chun róil bhreise rialaithe a chur leo. 

Ar Airí sna hearnála agus a gcuid Ranna a bheidh an fhreagracht an creat straitéiseach a chur i bhfeidhm ina n-earnálacha féin.  

Dúirt an Taoiseach “Táim díograiseach go gcuirfear gach gné den chreat ar rialáil eacnamaíoch i bhfeidhm ar fud gach earnáil a luaithe agus is féidir.  Iarrfar ar Airí sna hEarnálacha sceideal a leagan amach faoi dheireadh Dheireadh Fómhair 2013 d’fheidhmiú an chreata.”

Féachfar ar na haschuir seo agus déanfar monatóireacht orthu, mar is cuí, sa Phlean nua Gníomhaíochta maidir le Poist do 2014, i ráitis aschuir bhliantúla na Roinne agus i dtuarascáil bhliantúil 2014 agus ina dhiaidh.

The Report can be accessed at the following link

http://www.taoiseach.gov.ie/eng/Publications/Publications_2013/Government_Policy_Statement_on_Economic_Regulation.html