Eacnamaíoch

 

Rúnaí Cúnta: John Shaw

Cuireann an Rannán um Beartas Eacnamaíochta comhairle ar an Taoiseach maidir le beartas Eacnamaíochta chun tacú leis ina ról mar Cheann an Rialtais. Cuireann an Rannán le ceapadh beartas, ag tacú le pleanáil fadtréimhseach agus comhoibríocht idir-rannach/áisíneachta i ndáil le beartais a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. Déantar é sin trí raon tionscnamh tras-rannach i bpríomhréimsí beartais a stiúradh agus a bheith rannpháirteach iontu. Áirítear air sin tacaíocht a thabhairt do roinnt Coistí Comh-Aireachta a bhunaigh an Rialtas chun tosaíochtaí beartais príomha a chur chun cinn.

Tuilleadh eolais faoi obair an Rannáin sa réimse Beartas Eacnamaíochta

Tuilleadh eolais faoi obair an Rannáin maidir leis an mBonneagar Eacnamaíochta, Gnóthaí Réigiúnacha agus Tuaithe agus Gníomhú ar son na hAeráide