Eacnamaíocht

 

Príomh-Oifigeach: Helen Blake

Cuireann an Rannóg Beartas Eacnamaíochta comhairle ar an Taoiseach maidir le beartais eacnamaíochta arb é is aidhm leo geilleagar inmharthana a chothú amach anseo, áit a mbeidh béim ar phoist agus ar iomaíocht.

Coinníonn sí súil ar cheisteanna tábhachtacha earnála a bhfuil tionchar acu ar an ngeilleagar trí chéile, lena n-áirítear tógáil, tithíocht agus morgáistí.

Tacaíonn sí le hobair na gCoistí Comh-Aireachta agus le hobair Ghrúpaí na nOifigeach Sinsearach idir-rannach gaolmhar.  Déanann siad monatóireacht agus tuairisciú ar chur i bhfeidhm an Phlean Gnímh maidir le Poist an Rialtais. Is é atá sa Phlean seo ná cur chuige ilbhliantúil, trasrialtais chun tacú le cruthú na fostaíochta. Oibríonn siad chun cur chuige ilrialtais a chinntiú maidir le tionscnaimh agus tacaíocht Rialtais i réimsí an fhiontair agus na fostaíochta a chur in iúl, lena n-áirítear feasacht i measc gnónna beaga agus lucht lorgtha poist a chinntiú.

Déanann sí comhordú ar Chlár Náisiúnta Athchóirithe na hÉireann, a ullmhaítear agus a chuirtear faoi bhráid Choimisiún na hEorpa gach bliain i mí Aibreáin. Leagtar amach sa Chlár seo príomh-athchóirithe struchtúrtha arb é is aidhm leo inmharthanacht eacnamaíochta a chinntiú. Tá eolas ann freisin ar fhreagairt na hÉireann ar na Moltaí a bhaineann go Sonrach le Tíortha faoi leith a fhaigheann sí mar chuid de phróiseas an tSeimeastair Eorpaigh.

Tá dlúthchaidreamh ag an Rannóg leis an bPríomh-Oifig Staidrimh (CSO) – chomh maith - an comhlacht náisiúnta neamhspleách atá freagrach as staitisticí a chruinniú agus a fhoilsiú.

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Beartas Eacnamaíochta ag economic.policy@taoiseach.gov.ie