An Bord Náisiúnta Staidrimh

 

Déantar cur síos in alt 19 den Acht Staidrimh ar fheidhmeanna an Bhoird Náisiúnta Staidrimh i leith treoir straitéiseach an CSO a stiúradh, le comhaontú an Taoisigh, maidir le:

(a) tosaíochtaí a bhunú chun staidreamh oifigiúil a thiomsú agus a fhorbairt;

(b) measúnú a dhéanamh ar na hacmhainní foirne, trealaimh agus airgeadais ba chóir a chur ar fáil chun staidreamh oifigiúil a thiomsú;

(c) eadráin a dhéanamh, faoi réir chinneadh deireanach an Taoisigh, in aon choinbhleachtaí a éireoidh idir an Oifig agus údaráis phoiblí eile i ndáil le staidreamh a bhaint amach as taifid nó le gníomhaíochtaí staidrimh a chomhordú.

 

Foráiltear faoin Acht go gceapfaidh an Taoiseach cúigear a bhfuil cumas agus taithí chruthaithe acu i réimsí ábhartha:

  • beirt a ainmneoidh an Taoiseach; agus
  • triúr a ainmneoidh eagraíocht nó eagraíochtaí a mheasann an Taoiseach a bheith ionadaíoch ar lucht úsáidte staidrimh oifigiúla agus soláthraithe faisnéise faoin Acht.

An 15 Bealtaine 2017 rinne an Taoiseach athnuachan ar chomhaltacht an bhoird.  Mairfidh tréimhse an bhoird trí bliana.

 

Is mar seo a leanas atá comhaltacht an bhoird:

 

AinmPost
An Dr. Patricia O'Hara (Cathaoirleach)Cathaoirleach an Bhoird Náisiúnta Staidrimh agus Comhalta de Bhord Comhairleach um Rialachas Staitistiúil Eorpach.  Ollamh Taca san Institiúid Náisiúnta um Anailís Réigiúnach agus Spásúil, OÉ Má Nuad
An Dr. Eimear CotterCeann Roinne - Teicneolaíochtaí Ísealcharbóin, SEAI
An tUasal Gerard BradyEacnamaí Sinsearach, IBEC
An tUasal John MartinAnrá Taighde Taca, Institiúid Geary UCD
An tUasal Gerard O'NeillCathaoirleach, Amárach Research
An tUasal John Shaw*Rúnaí Cúnta, Roinn an Taoisigh
An tUasal John McCarthy*Rúnaí Cúnta, An Roinn Airgeadais
An tUasal Padraig Dalton*Ard-Stiúrthóir, CSO


Foráiltear faoi Alt 18 den Acht Staidrimh 1993 gur ionadaithe sinsearacha ar Roinn an Taoisigh agus an Roinn Airgeadais beirt de chomhaltaí an Bhoird.  Is comhalta de bhrí oifige ar an mBord Ard-Stiúrthóir an CSO.