BaileObair Roinn an TaoisighEacnamaíochEacnamaíochAn Clár Náisiúnta um Athchóiriú

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú 2018

 

Tá an Clár Náisiúnta um Athchóiriú ina ghné thábhachtach de phróiseas an tSeimeastair Eorpaigh - an timthriall iar-ghéarchéime bliantúil maidir le comhordú an bheartais eacnamaíoch agus fhioscaigh ag leibhéal an AE. Cuirtear tús le gach seimeastar i mí na Samhna le foilseachán de chuid Choimisiún an tSuirbhé Bliantúil Fáis ina n-aithnítear tosaíochtaí eacnamaíocha do na Ballstáit don tréimhse atá amach romhainn.

 

I mí Aibreáin, cuireann Éire, cosúil le Ballstáit eile, a Chlár Náisiúnta um Athchóiriú faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh, in éineacht le Nua-Shonrú ar an gClár Cobhsaíochta.

 

Soláthraíonn an Clár Náisiúnta um Athchóiriú, arna chomhordú ag Roinn an Taoisigh le hionchur ó na Ranna agus gníomhaireachtaí ábhartha, forléargas ar athchóirithe struchtúracha agus gníomhaíochtaí beartais atá ar bun, lena n-áirítear mar fhreagairt ar Mholtaí Tír-Shonracha a tugadh d'Éirinn mar chuid de phróiseas an tSeimeastair Eorpaigh na bliana roimhe.

 

Tuairiscíonn sé ansin ar an dul chun cinn i dtreo spriocanna náisiúnta faoi chúig phríomhchuspóir Eoraip 2020 a bhaineann le fostaíocht; taighde agus forbairt; athrú aeráide agus fuinneamh; oideachas agus uilechuimsitheacht shóisialta. Meastar rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara a bheith ar chuid thábhachtach den phróiseas. Cuirtear fáilte roimh ionchur agus tuairimí ó raon leathan páirtithe leasmhara.

 

In éineacht leis an Nua-Shonrú ar an gClár Cobhsaíochta, cuidíonn Clár Náisiúnta na hÉireann le faisnéis a chur ar fáil do chur chuige an Choimisiúin maidir le Moltaí Tír-Shonracha d'Éirinn don bhliain amach romhainn a dhréachtú. Cuirfidh an Coimisiún a thograí maidir le Moltaí Tír-Shonracha (CSR-anna) i láthair i mí na Bealtaine/an Mheithimh don 12-18 mí ina dhiaidh sin. Pléifidh na Ballstáit na moltaí beartais agus formhuineoidh an Chomhairle Eorpach iad i mí an Mheithimh.