BaileObair Roinn an Taoisigh Polasaí Sóisialta agus Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí

Polasaí Sóisialta agus Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí

 

AN RANNÁN UM BEARTAS SÓISIALTA AGUS UM ATHCHÓIRIÚ NA SEIRBHÍSE POIBLÍ

Rúnaí Cúnta:                           Elizabeth Canavan

Na Príomhoifigigh:                 Eileen Kehoe, Denis Breen, Padraig Ó Conaill

Is é ról an Rannáin um Beartas Sóisialta agus um Athchóiriú na Seirbhísí Poiblí tacú le hobair an Taoisigh agus an Rialtais lena chinntiú go dtacaíonn beartais agus seirbhísí poiblí le sochaí a chruthú atá cothrom agus uilechuimsitheach ar bhonn sóisilata agus cuidiú le hathnuachan agus athrú na seirbhíse poiblí.  Déanann an Rannán é sin trí thacú le Coistí Comh-Aireachta um Beartas Sóisialta agus um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí agus Sláinte agus trí fheidhmiú mar chathaoirligh ar Ghrúpaí na nOifigeach Sinsearach ábhartha agus oibríonn siad go dlúth le Ranna Rialtais agus páirtithe leasmhara eile.

Tacaíonn an Rannán chomh maith le hobair Bhord Bainistíochta na Státseirbhíse agus Bhord Cuntasachta na Státseirbhíse maidir le cur chun cinn Phlean Athnuachana na Státseirbhíse, a foilsíodh i mí Dheireadh Fómhair 2014.

Déanann an Rannán maoirseacht thar ceann na Comhairle Náisiúnta Eacnamaíochta agus Sóisialta.

Tá an Oifig um an Chlár an Rialtas freagrach as maoirseacht agus tuairisciú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na ngealltanas atá sa Chlár don Rialtas ar fud na Rann go léir, agus tá an Oifig faoi shainchúram an Rannáin. 

Déanann an Rannán monatóireacht ar chur i bhfeidhm na dtionscnamh um Shaoráil Faisnéise agus um thrédhearcacht sa Roinn.

Cuimsíonn Aonad Idirchaidreamh na Parlaiminte an caidreamh feabhsaithe idir an Rialtas agus an tOireachtas agus é mar aidhm aige clár reachtaíochta an Rialtais a chur i bhfeidhm go tráthúil.

Ba chóir aon cheisteanna maidir le hobair an Rannáin um Beartas Sóisialta agus um Athchóiriú na Seirbhísí Poiblí a chur ar aghaidh chuig:socialpolicy@taoiseach.gov.ie nó (01) 619 4030.