BaileObair Roinn an Taoisigh

Polasaí na Gaeilge

 

Scéim na dTeangacha Oifigiúla: 2009-2012

Ullmhúchán na Scéime Teanga

Ullmhaíodh an scéim seo de réir na Treoirlínte faoi Alt 12 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.  Tháinig sí in éifeacht ó 21 Nollaig 2009.


Nuair a bhí an scéim a ullmhú, d'fhoilsigh an Roinn fógra ag tabhairt cuiridh roimh uiríll maidir le hullmhúchán na dréachtscéime ó aon pháirtí leasmhar.  Tá na moltaí a fuarthas ar fáil thíos, agus tógadh san áireamh iad agus an scéim á dréachtú.
Chuathas i gcomhairle le baill d'fhoireann na Roinne freisin, agus tá a gcuid tuairimí agus moltaí curtha san áireamh agus an scéim a dréachtú freisin.


Chomh maith leis sin, mar chuid de mheastóireacht níos ginearálta ar dhul chun cinn maidir leis na coimitmintí a bhaint amach ina gCairt do Chustaiméirí, thug an Roinn faoi shuirbhé leathan dár gcustaiméirí le deimhniú ar úsáid siad Gaeilge agus iad ag déileáil leis an Roinn, cé chomh sásta agus a bhí siad leis an tseirbhís agus dá n-ofrálfaí an caighdeán seirbhíse céanna sa dá theanga, an roghnódh siad an Ghaeilge. Beidh torthaí an tsuirbhé seo á bhfothú i gcur i bhfeidhm na scéime seo.

Ábhar na Scéime Teanga

Cuireann an scéim seo leis na prionsabail QCS (Seirbhís Cháilíochta do Chustaiméirí), agus leis an gcoimitmint sa Chairt do Chustaiméirí a dheimhníonn gur féidir le custaiméirí ar mian leo gnó a dhéanamh trí Ghaeilge déanamh amhlaidh. Leagann sé amach an méid seirbhísí atá ar fáil faoi láthair trí Ghaeilge, agus aithníonn sé limistéir le feabhsú as seo amach. San áireamh leis seo tá coimitmint le leibhéal éilimh seirbhísí trí Ghaeilge a mheas ar bhonn leanúnach trí shuirbhéanna custaiméara bliantúla, agus le cinntiú go gcoinníonn an Roinn léi ag baint an éilimh seo amach ar bhealach pleanáilte, soiléir agus inrochtana.

Tá cóipeanna den scéim, agus de na moltaí a fuarthas, ar fáil thíos.

 Tá cóipeanna den scéim roimhe seo ó 2005 ar fáil thíos freisin, chomh leis na moltaí a fuarthas maidir leis an scéim sin.

Polasaí maidir le Foilsiú i nGaeilge agus i mBéarla

De réir Acht na dTeangacha Oifigiúla, foilsítear na doiciméid seo a leanas i nGaeilge agus i mBéarla go comhuaineach:

 • Aon doiciméid ina leagtar amach tograí beartais phoiblí
 • Aon tuarascáil bhliantúil
 • Aon chuntas iniúchta nó ráiteas airgeadais
 • Aon ráiteas straitéise a cheanglaítear a ullmhú faoi alt 5 den Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí 1997

Ina theannta sin, in ómós spioraid an Achta, agus ar aon dul leis ár dtiomantas seirbhís ar ard chaighdeán a chur ar fáil dár gcustaiméirí, foilsímid réimse doiciméid i ngach ceann de na teangacha oifigiúla - mar shampla:

 • An Chairt do Chustaiméirí
 • An t-Irisleabhar Nasc
 • An Bhratach Náisiúnta
 • An Lámhleabhar Comh-Aireachta
 • Lámhleabhar na Foirne, Roinn an Taoisigh
 • Lámhleabhar do Thithe an Rialtais
 • Lámhleabhar Alt 15 agus 16 (Na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus 2003)
 • Doiciméid Comhairliúcháin Poiblí
 • Leabhráin Cuimhneacháin

Faoi láthair, foilsímid i mBéarla amháin doiciméid nach leagann amach tograí beartais phoiblí, nach bhfuil ach ciorclaíocht teoranta acu, agus atá dírithe ar ghrúpaí saineolacha. Foilsítear óráidí ar an láithreán gréasáin sa teanga ina dtugtar iad.

Tá sé mar pholasaí againn go bhfuil an téacs agus na grafaicí ar fáil i ngach ceann de na teangacha oifigiúla ar phríomhleathanaigh ár láithreán ghréasáin.

Sonraí Teagmhála Phearsanra atá ag cur seirbhís Ghaeilge ar fáil

Is féidir tuairimí nó fiosruithe a sheoladh chuig gaeilge@taoiseach.ie