Rannóg Phrótacail agus Ghinearálta

 

Tá freagracht ar Rannóg Prótacail agus Ginearálta Roinn an Taoisigh as Prótacal Stáit, lena n-áirítear prótacal a bhaineann leis an Taoiseach agus le hAirí Stáit.  Baineann sé seo le feidhmeanna Stáit agus oifigiúla a eagrú, lena n-áirítear cuairteanna thar tír isteach a thugann Ceanna Stáit nó Rialtais orainn.  Is í an Rannóg seo an pointe teagmhála idir an tUachtarán agus na Ranna Rialtais. Is air atá an fhreagracht freisin maidir le saincheisteanna Ealaíon agus Cultúir go háirithe maidir leis an Tionscnamh Éire Ildánach. Tacaíonn an Rannán le hobair Choiste Comh-Aireachta F (Slánadáil Náisiúnta) agus Ghrúpa Idir-Rannach na nOifigeach Sinsearach.

Ar na feidhmeanna eile atá ag an Rannóg, tá téacsanna clóite Bhunreacht na hÉireann a choinneáil cothrom le dáta, cuidiú le Clár reachtaíochta an Rialtais ,  agus Clár Athleasaithe an Oireachtais a chur i bhfeidhm.  Anuas air sin, déanann an Rannóg idirchaidreamh le hOifigí Dlí an Stáit: Oifig an Ard-Aighne, Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit, Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí,  Coimisiún um Athchóiriú an Dlí, agus Binse Fiosraithe Moriarty.

Athleasú an Oireachtais

Bhunaigh an Taoiseach an Grúpa Oibre um Athleasú an tSeanaid i mí na Nollag 2014. Ba é sprioc an ghrúpa oibre ná teacht ar bhealaí a bhféadfaí córas Toghcháin an tSeanaid a leasú laistigh de na paraiméadair bhunreachta atá ann faoi láthair. D'fhéach an Grúpa Oibre ar bhealaí a bhféadfaí Seanad Éireann a leasú trí chéile, an tslí a gcuireann sé a ghnó de san áireamh. Scrúdaigh an Grúpa na ceisteanna sin laistigh de pharaiméadair Bhunreachta atá anois ann. D'fhoilsigh an Grúpa a Thuarascáil in Aibreán na bliana 2015 agus is féidir í a fháil anseo.

Binse Fiosraithe Moriarty

Bunaíodh Binse Fiosraithe Moriarty i nDeireadh Fómhair na bliana 1997. D'fhoilsigh sé a Chéad Tuarascáil i mí na Nollaig 2006 agus a Dhara Tuarascáil (a Cheann Deiridh) i Márta 2011. Déanann an Rannóg faireachán thar ceann na Roinne ar Bhinse Fiosraithe Moriarty agus déanann idirchaidreamh leis an mBinse i ndáil le ceisteanna riaracháin.

Plé Struchtúrtha idir an Stát, na hEaglaisí, na Pobail Chreidimh agus Eagrais Fhealsúnacha agus Neamhfhaoistine

Is faoi scáth na Rannóige a fhreastalaíonn an Rúnaíocht ar an bpróiseas a bhaineann le plé struchtúrtha idir an Stát, na heaglaisí, na pobail chreidimh agus eagrais neamhfhaoistine.

An Bhratach Náisiúnta

Coinníonn an Rannóg téacs clóite Threoirlínte na Brataí Náisiúnta cothrom le dáta.

An Tionól Saoránach

Tar éis gealltanais sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta, ritheadh Rún ag dhá Theach an Oireachtais i mí Iúil 2016 ag ceadú bunaithe Tionóil Saoránach. Breitheamh de chuid na Cúirte Uachtaraí, an Breitheamh Laffoy, atá ina cathaoirleach ar an Tionól agus feidhmíonn an tionól neamhspleách ar an Rialtas.  Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar an Tionól Saoránach ag www.citizensassembly.ie.

Teagmháil: An Rannóg Prótacail agus Ginearálta

protocol@taoiseach.gov.ie