BaileObair Roinn an TaoisighPrótacalAn Grúpa Oibre um Athchóiriú an tSeanaid

An Grúpa Oibre um Athchóiriú an tSeanaid

 

Ba é príomhchuspóir an Ghrúpa Oibre, faoi mar a chonacthas dóibhsean é, athstruchtúrú agus athchóiriú a dhéanamh ar Sheanad Éireann sa chaoi is go mbeadh sé ag teacht leis an dea-chleachtas idirnáisiúnta a bhaineann le Tithe Tánaisteacha Parlaiminte san aonú haois is fiche. 

Tá go leor moltaí radacacha i dTuarascáil an Ghrúpa Oibre agus is é tuairim an Ghrúpa féin go gcuireann an Tuarascáil le tábhacht an tSeanaid, go bhfágann sí gur féidir le gach saoránach a bheith rannpháirteach i dtoghcháin Seanaid, go gcuirtear an Diaspóra san áireamh inti, agus léirítear meas inti ar chomhaontú Aoine an Chéasta. 

Tá scálaí ama agus cur síos ar phróisis sa Tuarascáil maidir leis na moltaí inti a chur i bhfeidhm.

Is féidir cóip den Tuarascáil a fháil anseo.

Is féidir cóip den dréacht-Bhille a réitigh an Grúpa Oibre mar chuid dá dTuarascáil deiridh a fháil anseo agus is féidir cóip den Mheabhrán Míniúcháin a fháil anseo.

Nóta d’Eagarthóirí

Bhunaigh an Taoiseach an Grúpa Oibre um Athchóiriú an tSeanaid i mí na Nollag 2014. Ba é sprioc an ghrúpa oibre ná teacht ar bhealaí a bhféadfaí córas Toghcháin an tSeanaid a leasú laistigh de na paraiméadair bhunreachta atá ann faoi láthair. D'fhéach an Grúpa Oibre ar bhealaí a bhféadfaí Seanad Éireann a leasú trí chéile, an tslí a gcuireann sé a ghnó de san áireamh. Scrúdaigh an Grúpa na ceisteanna sin laistigh de pharaiméadair Bhunreachta atá anois ann.

Scrúdaigh an Grúpa Oibre aighneachtaí agus moltaí atá déanta cheana maidir le hathchóiriú, agus d'fhéach ar:

• ról an tSeanaid agus é athchóirithe, laistigh den phróiseas polaitíochta;

• cumhachtaí agus feidhmeanna an tSeanaid agus é athchóirithe; agus

• aon cheist a cheap an grúpa oibre a bheith ábhartha.

Lorg an grúpa aighneachtaí agus moltaí ó pháirtithe leasmhara freisin agus chuir san áireamh an t-aon tuarascáil oifigiúil déag ó 1937 agus an t-iliomad aighneachtaí a rinneadh le linn phróiseas reifreann an tSeanaid in 2013.

Baill an Ghrúpa Oibre: Ba é an Dr. Maurice Manning (Seansailéir Ollscoil na hÉireann agus iar-Sheanadóir) a bhí ina chathaoirleach ar an ngrúpa. Ba iad na daoine eile a bhí le bheith ina mbaill ná Mary O'Rourke (iar-Aire agus iar-Sheanadóir), Pat Magner (iar-Sheanadóir), an Dr. Maurice Hayes (iar-Sheanadóir, iar-Ombudsman Thuaisceart Éireann agus iar-Chathaoirleach an Fhóraim Náisiúnta um an Eoraip), Joe O’Toole (iar-Sheanadóir), Tom Arnold (iar-Chathaoirleach an Tionóil Bhunreachtúil), an Dr. Mary C Murphy (léachtóir le polaitíocht i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh) agus an Dr. Elaine Byrne (tráchtaire agus údar ar bheartais phoiblí).

Aighneachtaí a fuair an Grúpa Oibre um Athchóiriú an tSeanaid