BaileTeagmhálacha

Sonraí Teagmhála

 

Seoladh Poist: Roinn an Taoisigh, Tithe an Rialtais, Sráid Mhuirfean Uachtair, Baile Átha Cliath 2, D02 R583

E-mail:webmaster@taoiseach.gov.ie

Teil: 353 1 619 4000 

Uimhir Íosghlao: 1890 227 227.

Tabhair do d'aire go bhféadfadh nach mar a chéile na rátaí a bheadh ag soláthraithe difriúla seirbhíse as ucht uimhreacha 1890 (LoCall) a úsáid.

Faics: 353 1 6763302

Oifigeach Rochtana

Tá Oifigeach Rochtana ceaptha ag Roinn an Taoisigh de réir alt 26(2) den Acht um Míchumas, 2005. Tá an tOifigeach seo freagrach as cúnamh agus treoir a sholáthar nó a shocrú, agus a chomhordú, le haghaidh daoine atá faoi mhíchumas agus atá ag baint leasa as seirbhísí na Roinne. Foinse theagmhála atá san Oifigeach seo do dhaoine atá faoi mhíchumas agus a dteastaíonn uathu leas a bhaint as na seirbhísí sin.

Seo a leanas sonraí teagmhála an Oifigigh Rochtana:

Ainm: Sinead Sullivan, Seoladh poist: Roinn an Taoisigh, Tithe an Rialtais, Sráid Mhuirfean Uachtair, Baile Átha Cliath 2, D02 R583

Teil: 3531 (01) 6194411    Ríomhphost:   sinead.sullivan@taoiseach.gov.ie

Oifigeach Fiosrúchán

Tá Oifigeach Fiosrúchán ceaptha ag Roinn an Taoisigh freisin chun gearáin a dhéantar faoi alt 38 den Acht um Míchumas, 2005, a imscrúdú. Déanfaidh an tOifigeach Fiosrúchán imscrúduithe a dhéanamh go príobháideach agus scríobhfaidh tuairisc ar a chuid imscrúduithe, tuairisc a dtabharfar cóip di d'Ardrúnaí na Roinne agus don duine a rinne an gearán. Ní foláir fionnachtana an Oifigigh Fiosrúchán a bheith sa tuairisc seo agus ní mór go ndéarfaí inti cé acu ar theip nó nár theip ar an Roinn foráil (forálacha) an Achta a chomhlíonadh agus, sa chás gur theip, ní mór don Roinn foráil (forálacha) ábhartha an Achta a chomhlíonadh.

Seo a leanas sonraí teagmhála an Oifigigh Fiosrúchán:

Ainm: Seán Hurley, Seoladh Poist: Roinn an Taoisigh, Tithe an Rialtais, Sráid Mhuirfean Uachtair, Baile Átha Cliath 2, D02 R583

Teil: 3531 (01) 6194143    Ríomhphost:   sean.hurley@taoiseach.gov.ie